Concurs ocupare poziție Șef OCOL SILVIC în cadrul Regiei Publice Locale OCOLUL SILVIC GHIMES-FAGET RPL

22 octombrie 2020

Regia Publica Locala OCOLUL SILVIC GHIMES-FAGET RPL , asistata de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL   anunta organizarea concursului pentru ocuparea postului de conducere  de Sef Ocol silvic

( Director cu atributii de conducere ).

Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare sunt:

 1. Selecția dosarelor
 2. Proba scrisă
 3. Interviu +prezentare plan de management

Condiţiile generale obligatorii ale procesului de selecţie prealabilă sunt:

 1. a) au cetăţenie română şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) au capacitate deplină de exerciţiu;
 4. d) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 5. e) sunt apte din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplinesc condițiile minime de studii, grad profesional și vechime, respectiv:

- gradul de inginer silvic, gradaţia I sau 5 ani vechime, ca inginer cu studii superioare silvice în domeniul silviculturii;

 1. g) nu au fost sancţionate pentru încălcarea dispoziţiilor legale în materie fiscală, dovada făcându-se pe bază de certificat de cazier fiscal;
 2. i) nu este actionar/administrator intr-o societate cu profil asemanator regiei , accest lucru fiind valabil si rudelor de gradul II.
 3. i) nu a fost destituit sau revocat pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale dintr-o functie din cadrul unor institutii publice/societati in ultimii 3 ani sau nu a avut incetat contractul de munca individual pentru motive disciplinare in ultimii 3 ani;
 4. j) nu a fost condamnat ( a ) printr-o hotarare judecatoreasca definitiva

si irevocabila pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, infractiuni de coruptie si de serviciu, infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei, infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare.

 1. k) nu a fost condamnat penal pentru infractiuni silvice.
 2. l) nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege.

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

 • copia actului de identitate;
 • copia diplomelor de studii;
 • curriculum vitae;
 • Copie documente relevante care arata experienta profesionala;
 • cazierul judiciar;
 • cazier fiscal;
 • adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare ;
 • declaratie ca informatiile cuprinse in dosarul de candidatura corespund situatiei reale a candidatului – formular 4
 • declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională conform formular nr.5.
 • declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare şi selecţie conform formular nr. 6;
 • declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţia unui conflict de interese conform formular nr. 7;
 • declaratie pe proprie raspundere privid revocarea / destituirea conform formular nr. 8

*   Originalele actelor depuse la dosar vor fi prezentate la data depunerii dosarului de concurs de catre secretarul comisiei prin asumare conform cu originalul pe fiecare copie.

Documentele necesare pentru concurs şi formularele de declaraţii se regăsesc pe pagina de internet a Regiei Publice Locale OCOLUL SILVIC GHIMES-FAGET RPL

Dosarul de candidatură se va depune până la data de 23.11.2020, ora 12.00 la Registratura OCOLULUI SILVIC GHIMES-FAGET RPL, Sat Faget, Comuna Ghimes-Faget, Judetul Bacau, în dosar cu șină, unde va primi un număr de înregistrare şi data certă a depunerii. Dosarul va avea menţionat “Dosar pentru funcţia de Sef Ocol ( Director cu atributii de conducere ) al REGIEI PUBLICE LOCALE OCOLUL SILVIC GHIMES-FAGET RPL” , precum numele şi prenumele candidatului. O copie a dosarului va fi trimisa obligatoriu si pe adresa de mail a expertului independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL respectiv [email protected] .

Dosarele ajunse după data şi ora menţionată nu vor fi luate în considerare.

Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor, vor fi evaluaţi prin proba scrisă, ora şi locul desfăşurării acestuia urmând a fi anunţate pe site si la sediu  . Relaţii suplimentare se pot obţine si la telefon: 0799.35.85.92.

Bibliografia pentru concurs sef de ocol

 • Legea nr.46/2008 privind Codul silvic , republicată cu modificarile si completarile ultarioare;

HG 715/2017 privind Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier , proprietate publică;

 • OM 1540/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos;
 • Legea nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • HG 1076/2009 privind Regulamentul de pază a fondului forestier, cu modificări,
 • OM 1346/2011pentru aprobarea Regulamentului privind forma şi modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum şi modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori.
 • OM 1540/2011 – pentru aprobarea Instructiunilor privind termenele, modalitatile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos.
 • OUG nr.59/2000 privind Statutul personalului silvic , cu ultimele modificari;
 • OM 766/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de prevenire, constatare, evaluare şi aprobare a pierderilor provocate de fenomene meteorologice periculoase şi de alţi factori vătămători fondului forestier naţional, vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier naţional şi obiectivelor instalate în acestea
 • OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificari.

Alte articole

Ooni Koda
© Copyright 2023 BaniSiAfaceri

Web Design by Dow Media | Gazduire Web by SpeedHost.ro