Anunțrecrutare și selscție 5 poziții membru în CA al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Ghimes-Faget

30 septembrie 2019

Consiliul Local al Comunei Ghimes-Faget, în calitate de autoritate publică tutelară, anunţă începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru 4 (cinci) poziţii de membru în Consiliul de Administraţie al REGIEI PUBLICE LOCALE OCOLUL SILVIC GHIMES-FAGET.

Selecția se va organiza cu respectarea prevederilor OUG nr.109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice modificată și aprobată prin Legea nr.111/2016, la sediul primăriei Ghimes-Faget, și va consta în depunerea de către persoanele interesate a unui dosar de candidatură, analiza dosarelor depuse si întocmirea listei scurte de candidați si depunerea de către aceștia in termen de 15 zile a declarației de intenție, analiza declarației, derularea interviurilor si selecția finala a candidaților propuși.

Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt:

 • Evaluarea prealabilă dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă.
 • Evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă. Interviul.

Condiţiile generale ale procesului de selecţie prealabilă sunt:

 • nu poate fi mai mult de un membru reprezentant din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, licenţiat în ştiinţe economice sau juridice şi cu experienţă în domeniul economic, contabilitate, de audit, financiar sau juridic.
 • nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice.
 • în mod obligatoriu, în selecţia candidaţilor se va avea în vedere evitarea situaţiilor de conflict de interese sau incompatibilităţi;
 • majoritatea membrilor consiliului de administraţie este formată din administratori neexecutivi şi independenţi, în sensul art. 138 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăşi 4 ani;
  o persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator în societăţi sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României;
 • membrii consiliului de administraţie sunt persoane fizice, cu experienţă în activitatea de administrare/management a unor întreprinderi publice sau a unor societăţi comerciale profitabile;
 • selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei;
 • candidaţii care vor fi selectaţi pentru a fi înscrişi pe lista scurtă vor fi ulterior înştiinţaţi să depună o declaraţie de intenţie realizată conform scrisorii de aşteptări.

Condiţiile generale de participare sunt:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă pentru reprezentantul autorității tutelare, respectiv studii superioare sau medii pentru persoană cu experienţă în
 • administrarea sau managementul unor regii autonome sau societăţi
 • cunoaşterea limbii române (scris şi vorbit) şi cetăţenia română sau cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene cu condiţia să aibă domiciliul în România;
 • capacitate deplină de exerciţiu;
 • stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe bază de documente medicale;
 • să nu facă parte concomitent, din mai mult de 3 (trei) consilii de administraţie ale unor regii autonome sau societăţi comerciale;
 • experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-a administrat sau condus pentru persoana cu experiență;
 • vechime în specialitatea studiilor minimum 5 ani pentru reprezentantul autoritatii tutelare;
  experienţă de cel puțin 5 ani în domeniul de activitate al regiei autonome şi/sau în activitatea de administrare de societăţi ori regii autonome pentru reprezentantul autorității tutelare.
 • să nu fie destituit/ă dintr-o funcţie publică sau să nu-i fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;
 • nu a fost iniţiată şi nu se află în desfăşurare nici o procedură de natură penală împotriva lor şi nu au înscrieri în cazierul judiciar;
 • nu au înscrieri în cazierul fiscal;

Criteriile de evaluare / selecţie finală a candidaţilor – INTERVIU:

 1. Dosarul de candidatură.
 2. Matricea profilului de candidat.
 3. Declaraţia de intenţie a candidatului.

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

 • cererea de înscriere, ce cuprinde un OPIS al documentelor dosarului și postul pentru care candidează
 • copia actului de identitate;
 • copia diplomelor de studii;
 • curriculum vitae
 • copie carnet de muncă și extras revisal sau adeverință după caz din care rezultă experiența în administrarea /managementul unor societăți comerciale, inclusiv din sectorul privat
 • cazierul judiciar / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 1;
 • cazier fiscal / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 2;
 • adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 3;
 • declaraţie pe proprie răspundere privind statutul de “independent” conform formular nr. 4;
  declaraţie pe proprie răspundere că informatiile cuprinse in dosarul de candidatura corespund situatiei reale a candidatului – conform formular nr.5
 • declaraţie pe proprie răspundere privind calitatea de membru în consilii de administraţie ale întreprinderilor publice, altele decât cel în care urmează a fi numit conform formular nr. 6;
 • declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare şi selecţie conform formular nr. 7;
 • declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţia unui conflict de interese conform formular nr. 8;
 • declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională conform formular nr. 9.

*Candidaţii incluşi pe lista scurtă urmează să-şi completeze dosarul de candidatură cu cazierul judiciar, cazierul fiscal şi adeverinţă medicală, în cazul în care acestea nu au fost depuse la data depunerii dosarului.

Originalele actelor depuse la dosar vor fi văzute de comisie la proba de interviu.

Documentele necesare în procesul de recrutare / selecţie şi formularele de declaraţii se regăsesc la avizierul Primariei Comunei Ghimes-Faget sau in format electronic pe site-ul expertului independent www.foxconsultants.ro.

Dosarul de candidatură se va depune până la data de 31.10.2019, ora 12.00 la registratura Primariei Comunei Ghimes-Faget, Judetul Bacau, în dosar plic închis şi sigilat, unde va primi un număr de înregistrare şi data certă a depunerii. Dosarul va avea menţionat “Candidatura pentru funcţia de membru, reprezentant al autoritații tutelare / persoană cu experiență, în Consiliul de Administraţie al REGIEI PUBLICE LOCALE OCOLUL SILVIC GHIMES-FAGET, precum și numele, prenumele candidatului.

Plicurile ajunse după data şi ora menţionată nu vor fi luate în considerare.

Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor şi care se regăsesc pe lista scurtă, vor fi evaluaţi în cadrul interviului, ora şi locul desfăşurării acestuia urmând a fi anunţate personal prin intermediul postei electronice.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primariei-Ghimes Faget, Judetul Bacau, Tel: 0234.385.611

Alte articole

Ooni Koda
© Copyright 2023 BaniSiAfaceri

Web Design by Dow Media | Gazduire Web by SpeedHost.ro