Anunț selecție Director General Regia Autonomă „Administrația Zonei Libere Brăila”

4 aprilie 2023

Regia Autonomă „Administrația Zonei Libere Brăila” prin Consiliul de Administrație, organizează selecție pentru ocuparea postului de Director General în conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a OUG 109/2011, în perioada 31.03.2023 – 29.05.2023.

Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

Condiții generale:

 • cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând S.E.E.;
 • să cunoască limba română, scris și vorbit;
 • capacitate deplină de exercițiu;
 • stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinței eliberată de medicul de familie din care să rezulte că este apt din punct de vedere medical;
 • să nu fi suferit vreo condamnare pentru funcția care candidează;
 • să nu fi suferit sancțiuni disciplinare grave (desfăcut contractul de muncă/revocare);
 • să nu aibă fapte înregistrate în cazierul judiciar;
 • să nu fie în stare de incompatibilitate, conform legii (Declarație pe propria răspundere).

  Condiții specifice postului:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență în specializările: științe administrative, economice, juridice, tehnice;
 • vechime în specialitatea studiilor superioare: - de minim 10 ani;
 • să nu fi manageriat societăți care au fost conduse în insolvență, sau care au suferit pierderi mai mult de un an.
 • Experiență de minim 5 ani, în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori societăți din domeniul privat;
 • cunoștințe de operare pe calculator (Word, Excel);
 • bune competențe interpersonale (abilități de comunicare și negociere, capacitate de analiză și sinteză, inclusiv a datelor economice, abilități de relaționare);
 • cunoașterea unei limbi de circulație internațională, nivel mediu/avansat.

Criterii de selecție si evaluare a candidaților:

 1. Competențe specifice sectorului de activitate;
 2. Competențe profesionale de management, gândire strategică, marketing, capacitate de decizie și evaluare, organizare și coordonare, experiență în aplicarea unor măsuri de îmbunătățire a activității, precum și cunoștințe privind sistemul de control intern/managerial la societățile publice;
 3. Cunoștințe de guvernanță corporativă (legislație și capacitate managerială în domeniu);
 4. îndeplinirea cumulativă a condițiilor exprimate mai sus și a celor prevăzute de OUG 109/2011, modificată și completată.

Documente necesare pentru depunerea candidaturii:

 • Cerere de depunere a candidaturii care va conține și opisul documentelor din dosarul de candidatură;
 • Curriculum vitae în format Europass;
 • Copie act identitate;
 • Adeverința medicală care să ateste starea de sănătate;
 • Cazier judiciar;
 • Cazier fiscal;
 • Copia cărții de muncă, adeverințe corelate cu extrase din Revisal, care să ateste activitatea desfășurată anterior, fise de post (după caz);
 • Acte de absolvire a studiilor și cursurilor care să ateste validitatea informațiilor cuprinse în C.V. și pregătirea profesională pentru postul solicitat; Actele se prezintă în copie, însoțite de documentele originale, pentru conformitate cu originalul;
 • Documente care fac dovada experienței în domeniu;
 • Declarații.

Dosarele de înscriere ale candidaților se vor depune la secretariatul regiei din Brăila, strada Anghel Saligny, nr. 24, et. 1, până la data de 04.05.2023, inclusiv, ora 16.00.

Condițiile de desfășurare, respectiv de participare la concurs și conținutul dosarului de înscriere sunt afișate pe site–ul Regiei Autonome ,,Administrația Zonei Libere Brăila”: www.zonaliberabraila.ro, secțiunea ,,Cariere”.

Alte articole

Ooni Koda
© Copyright 2023 BaniSiAfaceri

Web Design by Dow Media | Gazduire Web by SpeedHost.ro