Anunț recrutare și selecție 1 poziție membru CA al Societăţii ”Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui

14 septembrie 2022

Consiliul Judeţean Vaslui, cu sediul în Municipiul Vaslui, str. Ştefan cel Mare nr. 79, jud. Vaslui, în calitate de autoritate publică tutelară, asistat de expert independent SC Fox Management Consultants SRL Bucuresti, anunţă începerea procesului de selecţie pentru 1 (una) poziţie de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii ”Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui.

COMPLETARE

 la Anunțul privind începerea procesului de selecție pentru 1 (una) poziţie de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii ”Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui publicat în data de 14.09.2022

 

Facem precizarea că experiența necesară candidaților în îmbunătățirea performantei societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus trebuie sa fie de minim 3 ani, așa cum rezultă din Profilul candidatului aprobat în Anexa Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 135/2022 privind declanşarea procedurii de selecţie a unui membru în Consiliul de administraţie al Societăţii ”Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui, pentru mandatul 2022-2026.

 

Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt:

 1. Evaluarea prealabilă dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă.
 2. Evaluarea finală a candidaților selectați în lista scurtă.

Condiţiile de participare sunt:

 • studii superioare tehnice absolvite cu diplomă de licență sau echivalent și experiență de cel puțin 5 ani în domeniul construcțiilor civile sau de drumuri și poduri;
 • cunoaşterea limbii române (scris şi vorbit) şi cetăţenia română sau cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene, cu condiţia să aibă domiciliul în România;
 • capacitate deplină de exerciţiu;
 • stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe bază de documente medicale;
 • nu a fost iniţiată şi nu se află în desfăşurare nici o procedură de natură penală împotriva sa;
 • nu are înscrieri în cazierul judiciar si în cazierul fiscal;
 • nu se află în conflict de interese care să îl/o facă incompatibil/ă cu exercitarea funcției de membru în Consiliul de administrație al Societății “Lucrări Drumuri şi Poduri” S.A. Vaslui.

Criteriile minime de selectie sunt:

 • cunostinte despre obiectul de activitate al Societatii “Lucrări Drumuri şi Poduri” S.A. Vaslui, cunoasterea proceselor tehnologice si operationale, cunoasterea pietei in care actioneaza societatea;
 • gandire strategica si previziuni;
 • finante si contabilitate;
 • managementul proiectelor;
 • tehnologia informatiei;
 • legislatie;
 • cunostinte de guvernanta corporativa a întreprinderii publice;
 • competente sociale si personale: luarea deciziilor, relatii interpersonale, negociere, capacitate de analiza si sinteza;
 • participarea in organizatii profesionale nationale si internationale relevante pentru obiectul de activitate;
 • trasaturi: reputatie, integritate, independenta, abilitati de comunicare interpersonală;

De asemenea:

 • mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăşi 4 ani;
 • o persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator în societăţi sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României;
 • membrii consiliului de administraţie sunt persoane fizice sau juridice, cu experienţă în îmbunătățirea performantei societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus;
 • selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenței;
 • candidaţii care vor fi selectaţi pentru a fi înscrişi pe lista scurtă vor fi ulterior înştiinţaţi să depună o declaraţie de intenţie realizată conform scrisorii de aşteptări.

Criteriile de selecţie finală a candidaţilor – INTERVIU:

 1. Dosarul de candidatură.
 2. Matricea profilului de candidat.
 3. Declaraţia de intenţie a candidatului.

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

 • copia actului de identitate;
 • copia diplomelor de studii;
 • curriculum vitae;
 • cazierul judiciar/declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 1;
 • cazier fiscal/declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 2;
 • adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare/declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 3;
 • declaraţie pe proprie răspundere că datele cuprinse în dosarul de candidatură corespund experienței profesionale conform formular nr.4;
 • declaraţie pe proprie răspundere privind calitatea de membru în consilii de administraţie ale întreprinderilor publice, altele decât cel în care urmează a fi numit conform formular nr. 5;
 • declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de selecţie conform formular nr. 6;
 • declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţia unui conflict de interese conform formular nr. 7;
 • declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională conform formular nr. 8;
 • declaratie privind atragerea raspunderii în cazul falimentului/insolvenței societăților administrate sau conduse conform formular nr. 9;

Candidaţii incluşi pe lista scurtă urmează să-şi completeze dosarul de candidatură cu cazierul judiciar, cazierul fiscal şi adeverinţă medicală, în cazul în care acestea nu au fost depuse la data depunerii dosarului.

Originalele actelor depuse la dosar vor fi prezentate pentru a fi vizualizate de către comisie la proba de interviu.

Documentele necesare în procesul de selecţie şi formularele de declaraţii se regăsesc pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Vaslui, www.cjvs.eu şi pe pagina de internet a Societăţii “Lucrări Drumuri şi Poduri” S.A. Vaslui, www.ldpvs.ro

Dosarul de candidatură se va depune până la data de 13.10.2022, ora 1600 la registratura Consiliului Judeţean Vaslui, în dosar plic închis şi sigilat, unde va primi un număr de înregistrare şi data certă a depunerii. Dosarul va avea menţionat “Candidatura pentru funcţia de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii “Lucrări Drumuri şi Poduri” S.A. Vaslui, precum numele şi prenumele şi domiciliul candidatului.

Plicurile ajunse după data şi ora menţionată nu vor fi luate în considerare.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Judeţean Vaslui, Serviciul Managementul Resurselor Umane, parter, camera nr. 4 sau la telefon 0235/361.086, int. 148 precum și de la expertul independent la telefon 0799/358.582.

Alte articole

Ooni Koda
© Copyright 2024 BaniSiAfaceri

Web Design by Dow Media | Gazduire Web by SpeedHost.ro