Anunt recrutare si selectie 1 pozitie de membru in Consiliul de Administratie al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Ghimes-Faget

25 mai 2020

Consiliul Local al Comunei Ghimes-Faget, în calitate de autoritate publică tutelară, anunţă începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru 1 (una) poziţie de membru în Consiliul de Administraţie al REGIEI PUBLICE LOCALE OCOLUL SILVIC GHIMES-FAGET.

Selecția se va organiza cu respectarea prevederilor OUG nr.109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice modificată și aprobată prin Legea nr.111/2016, la sediul primăriei Ghimes-Faget, și va consta în depunerea de către persoanele interesate a unui dosar de candidatură, analiza dosarelor depuse si întocmirea listei scurte de candidați si depunerea de către aceștia in termen de 15 zile a declarației de intenție, analiza declarației, derularea interviurilor si selecția finala a candidaților propuși.

Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt:

 • Evaluarea prealabilă dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă.
 • Evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă. Interviul.

Condiţiile generale ale procesului de selecţie prealabilă sunt:

 • nu poate fi mai mult de un membru reprezentant din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, licenţiat în ştiinţe economice sau juridice şi cu experienţă în domeniul economic, contabilitate, de audit, financiar sau juridic.
 • nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice. Deoarece aceasta pozitie este ocupata deja, candidatii care aplica trebuie sa nu fie functionari publici sau sa nu faca parte din alte categorii de personal din cadrul unei autoritati sau institutii publice.
 • în mod obligatoriu, în selecţia candidaţilor se va avea în vedere evitarea situaţiilor de conflict de interese sau incompatibilităţi;
 • majoritatea membrilor consiliului de administraţie este formată din administratori neexecutivi şi independenţi, în sensul art. 138 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăşi 4 ani;
 • o persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator în societăţi sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României;
 • membrii consiliului de administraţie sunt persoane cu experienţă în administrarea/managementul  unor regii autonome sau societăți, inclusiv societăți din sectorul privat. Aceste persoane nu pot fi funcționari publici sau alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare sau al altor instituții publice ( pentru posturile care nu sunt de reprezentant al Ministerului de Finante sau al Autoritatii Publice Tutelare ).
 • selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei;
 • candidaţii care vor fi selectaţi pentru a fi înscrişi pe lista scurtă vor fi ulterior înştiinţaţi să depună o declaraţie de intenţie realizată conform scrisorii de aşteptări.

Condiţiile generale de participare sunt:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul economic, juridic sau tehnic ori studii medii de specialitate în domeniul regiei autonome;
 • vechime în specialitatea studiilor minimum 1 an;
 • sa nu fie functionari publici sau sa nu faca parte din alte categorii de personal din cadrul unei autoritati sau institutii publice.
 • cunoaşterea limbii române (scris şi vorbit) şi cetăţenia română sau cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene cu condiţia să aibă domiciliul în România;
 • capacitate de exerciţiu;
 • stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe bază de documente medicale;
 • să nu facă parte concomitent, din mai mult de 3 (trei) consilii de administraţie ale unor regii autonome sau societăţi comerciale;
 • experienţă în administrarea/managementul  unor regii autonome sau societăți, inclusiv societăți din sectorul privat;
 • să nu fie destituit/ă dintr-o funcţie publică sau să nu-i fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 • nu a fost iniţiată şi nu se află în desfăşurare nici o procedură de natură penală împotriva lor şi nu au înscrieri în cazierul judiciar;
 • nu au înscrieri în cazierul fiscal;

Criteriile de evaluare / selecţie finală a candidaţilor – INTERVIU:

 1. Dosarul de candidatură.
 2. Matricea profilului de candidat.
 3. Declaraţia de intenţie a candidatului.

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

 • cererea de înscriere, ce cuprinde un OPIS al documentelor dosarului și postul pentru care candidează
 • copia actului de identitate;
 • copia diplomelor de studii;
 • curriculum vitae
 • copie carnet de muncă și extras revisal sau adeverință după caz din care rezultă experiența în administrarea /managementul unor societăți comerciale, inclusiv din sectorul privat
 • cazierul judiciar / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 1;
 • cazier fiscal / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 2;
 • adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 3;
 • declaraţie pe proprie răspundere privind statutul de “independent” conform formular nr. 4;
 • declaraţie pe proprie răspundere că informatiile cuprinse in dosarul de candidatura corespund situatiei reale a candidatului – conform formular nr.5
 • declaraţie pe proprie răspundere privind calitatea de membru în consilii de administraţie ale întreprinderilor publice, altele decât cel în care urmează a fi numit conform formular nr. 6;
 • declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare şi selecţie conform formular nr. 7;
 • declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţia unui conflict de interese conform formular nr. 8;
 • declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională conform formular nr. 9.

* Candidaţii incluşi pe lista scurtă urmează să-şi completeze dosarul de candidatură cu cazierul judiciar, cazierul fiscal şi adeverinţă medicală, în cazul în care acestea nu au fost depuse la data depunerii dosarului.

Originalele actelor depuse la dosar vor fi văzute de comisie la proba de interviu.

Documentele necesare în procesul de recrutare / selecţie şi formularele de declaraţii se regăsesc la avizierul Primariei Comunei Ghimes-Faget sau in format electronic pe site www.comunaghimes-faget.ro si pe site-ul expertului independent www.foxconsultants.ro.

Dosarul de candidatură se va depune până la data de 26.06.2020 ora 12.00 la registratura Primariei Comunei Ghimes-Faget, Judetul Bacau, în dosar plic închis şi sigilat, unde va primi un număr de înregistrare şi data certă a depunerii. Dosarul va avea menţionat “Candidatura pentru funcţia de membru, reprezentant al autoritații tutelare / persoană cu experiență, în Consiliul de Administraţie al REGIEI PUBLICE LOCALE OCOLUL SILVIC GHIMES-FAGET, precum și numele, prenumele candidatului.

Plicurile ajunse după data şi ora menţionată nu vor fi luate în considerare.

Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor şi care se regăsesc pe lista lunga, vor fi evaluaţi în cadrul interviului, ora şi locul desfăşurării acestuia urmând a fi anunţate personal prin intermediul postei electronice.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primariei-Ghimes Faget, Judetul Bacau, Tel: 0234.385.850.

Alte articole

Ooni Koda
© Copyright 2023 BaniSiAfaceri

Web Design by Dow Media | Gazduire Web by SpeedHost.ro