ANUNȚ PRIVIND SELECȚIA CANDIDAȚILOR PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE DIRECTOR GENERAL AL SOCIETĂȚII PARC INDUSTRIAL GORJ S.A.

În vederea completării componenței statutare a conducerii Societății Comerciale ,,Parc Industrial Gorj” S.A., Comitetul de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al S.C. Parc Industrial Gorj S.A. organizează la sediul din Bumbesti Jiu, str. Bumbesti, nr.462, jud. Gorj, procedura de selecție prealabilă a candidaților pentru funcția de Director General al Societății Comerciale ,,Parc Industrial Gorj” S.A.

Procedura de selecţie se realizează în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

Potrivit Statutului Societății Comerciale ,,Parc Industrial Gorj” S.A., Comitetul de nominalizare si remunerare formuleaza, elaboreaza si propune Consiliului de administratie procedura de selectie a candidatilor pentru functiile de director si pentru alte functii de conducere, recomanda Consiliului de administratie candidati pentru functiile enumerate, formuleaza propuneri privind remunerarea directorilor, care îndeplinesc următoarele condiții prevăzute la art. 34 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Candidații pentru functia de director general trebuie sa îndeplinească următoarele condiții:

 1. Să aibă cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

 2. Să cunoască limba română (scris şi vorbit);

 3. Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului;

 4. Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

 5. Să aibă studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul ingineriei, științelor economice sau juridice și experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de cel puţin 5 ani;*

 6. Să aibă experienţă în îmbunătăţirea performanţei societăţilor sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus;

 7. Să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu-i fi încetat contractual individual de muncă pentru motive imputabile, în ultimii 7 ani;

 8. Nu pot fi directori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

 9. Să nu fi făcut poliţie politică, aşa cum este definită prin lege;

 10. Să nu aibă înscrieri în cazierul judiciar sau fiscal;

*Pentru candidații din state membre ale Uniunii Europene, diploma de studii trebuie să fie recunoscută în România.

Evaluarea candidaților se va face pe baza următoarelor criterii (competențe, trăsături, condiții):

COMPETENȚE:

 1. Competențe specifice sectorului:

 1. Cunoașterea sectorului de activitate al societății;

 2. Gestionarea afacerii.

Candidatii vor avea cunoștințe și/sau experiență în activități legate de domeniul de activitate al societății, cunoștințe de organizare și gestiune a activității societății, precum și cunoștințe legate de reglementările specifice întreprinderilor publice.

 1. Competențe profesionale de importanță strategică:

 1. Viziune și planificare strategică;

 2. Capacitatea de luare a deciziilor și de evaluare a impactului acestora asupra activității societății;

 3. Marketing strategic;

 4. Managementul riscului;

 5. Legislație;

 6. Finanțe și contabilitate.

Candidatii vor avea experiență în îmbunătățirea performanței societății pe care o vor administra, precum și capacitatea de evaluare a impactului deciziilor consiliului privind societatea.

 1. Competențe de guvernanță corporativă:

 1. Cunoașterea principiilor de guvernanță corporativă și a bunelor practici în domeniu;

 2. Organizare și planificare;

 3. Monitorizarea performanței.

Se va evalua înțelegerea principiilor și practicilor de guvernanță corporativă, inclusiv rolurile și responsabilitățile, luarea deciziilor, gândire strategică și previziuni, monitorizarea performanței.

d) Competențe sociale și personale:

Se vor avea în vedere următoarele abilități:

 1. Abilități de comunicare și negociere;

 2. Capacitatea de analiză și sinteză.

 1. Experiență pe plan local și internațional:

 1. Experiență pe plan local;

 2. Experiență pe plan internațional.

Se va avea în vedere experiența cumulată în diverse organizații pe plan local și internațional.

TRĂSĂTURI:

a) Reputaţie personală şi profesională;

b) Integritate;

c) Independenţă;

d) Aliniere cu scrisoarea de aşteptări a acţionarilor;

e) Expunere politică;

f) Abilităţi de comunicare interpersonală;

g) Diversitate de gen. 

CONDIȚII PRESCRIPTIVE ȘI PROSCRIPTIVE:

 1. Număr de mandate în cadrul unor societăți sau regii autonome;

 2. Ani de când este manager/director general/director/administrator (sau altă funcție similară) într-o societate sau regie autonomă;

 3. Studii ingineresti, economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani;

 4. Rezultatele economice financiare ale întreprinderilor în care si-a exercitat mandatul de administrator sau de director;

 5. Înscrieri în cazierul fiscal și judiciar.

Informațiile referitoare la documentele necesare la dosarul de candidatură, precum și celelalte informații legate de organizarea și desfășurarea procedurii de selecție sunt afișate la sediul Parcului Industrial Gorj, precum și pe pagina de internet a societății comerciale - https://parculindustrialgorj.ro.

Dosarele de candidatură se depun/transmit, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentului anunț, respectiv până la data de 15.11.2022, ora 1630, la Registratura Consiliului Județean Gorj din mun. Tg-Jiu, str. Victoriei nr. 4, et. 2, jud. Gorj.

Relații suplimentare se pot obține la tel. 0372531241.

COMITETUL DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE

Membri:

Gruescu Ion

Nicolescu Ana Maria

Alte articole

Ooni Koda
© Copyright 2023 BaniSiAfaceri

Web Design by Dow Media | Gazduire Web by SpeedHost.ro