ANUNȚ - PRIVIND SELECȚIA CANDIDAȚILOR PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE DIRECTOR GENERAL AL SOCIETĂȚII COMERCIALE ,,PARC INDUSTRIAL GORJ” S.A

Consiliul de Administrație al Societății Comerciale ,,Parc Industrial Gorj” S.A., societate comercială aflată sub autoritatea tutelară a Consiliului Județean Gorj, organizează la sediul din orașul Bumbești Jiu, str. Bumbești, nr. 462, jud. Gorj, procedura de selecție prealabilă a candidaților pentru funcția de Director General al acestei societăți.
Procedura de selecţie se realizează în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.
Potrivit Statutului Societății Comerciale ,,Parc Industrial Gorj” S.A., Comitetul de nominalizare si remunerare formulează, elaborează și propune Consiliului de administrație procedura de selectie a candidaților pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere, recomandă Consiliului de administrație candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere.

Candidații pentru funcția de director general al Societății Comerciale ,,Parc Industrial Gorj” S.A. trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) Să aibă cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) Să cunoască limba română (scris şi vorbit);
c) Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului;
d) Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
e) Să aibă studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul științelor inginerești, științelor juridice sau științelor economice și, după caz, experienţă de cel puţin 5 ani în domeniul științelor inginerești, în domeniul juridic sau în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar ;*
f) Să aibă experienţă în îmbunătăţirea performanţei societăţilor sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus;
g) Să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu-i fi încetat contractual individual de muncă pentru motive imputabile, în ultimii 7 ani;
h) Nu pot fi directori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
i) Să nu fi făcut poliţie politică, aşa cum este definită prin lege;
j) Să nu aibă înscrieri în cazierul judiciar sau fiscal;

*Pentru candidații din state membre ale Uniunii Europene, diploma de studii trebuie să fie recunoscută în România.

Evaluarea candidaților se va face pe baza următoarelor criterii (competențe, trăsături, condiții):

COMPETENȚE:
a) Competențe specifice sectorului:
1. Cunoașterea sectorului de activitate al societății;
2. Gestionarea afacerii.
Candidații vor avea cunoștințe și/sau experiență în activități legate de domeniul de activitate al societății, cunoștințe de organizare și gestiune a activității societății, precum și cunoștințe legate de reglementările specifice întreprinderilor publice.

b) Competențe profesionale de importanță strategică:
1. Viziune și planificare strategică;
2. Capacitatea de luare a deciziilor și de evaluare a impactului acestora asupra activității societății;
3. Marketing strategic;
4. Managementul riscului;
5. Legislație;
6. Finanțe și contabilitate.
Candidații vor avea experiență în îmbunătățirea performanței societății pe care o vor administra, precum și capacitatea de evaluare a impactului deciziilor consiliului privind societatea.

c) Competențe de guvernanță corporativă:
1. Cunoașterea principiilor de guvernanță corporativă și a bunelor practici în domeniu;
2. Organizare și planificare;
3. Monitorizarea performanței.
Se va evalua înțelegerea principiilor și practicilor de guvernanță corporativă, inclusiv rolurile și responsabilitățile, luarea deciziilor, gândire strategică și previziuni, monitorizarea performanței.

d) Competențe sociale și personale:
Se vor avea în vedere următoarele abilități:
1. Abilități de comunicare și negociere;
2. Capacitatea de analiză și sinteză.

e) Experiență pe plan local și internațional:
1. Experiență pe plan local;
2. Experiență pe plan internațional.
Se va avea în vedere experiența cumulată în diverse organizații pe plan local și internațional.

TRĂSĂTURI:
a) Reputaţie personală şi profesională;
b) Integritate;
c) Independenţă;
d) Aliniere cu scrisoarea de aşteptări a acţionarilor;
e) Expunere politică;
f) Abilităţi de comunicare interpersonală;
g) Diversitate de gen.

CONDIȚII PRESCRIPTIVE ȘI PROSCRIPTIVE:
a) Număr de mandate în cadrul unor societăți sau regii autonome;
b) Ani de când este manager/director general/director/administrator (sau altă funcție similară) într-o societate sau regie autonomă;
c) Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul științelor inginerești, științelor juridice sau științelor economice și, după caz, experiență de cel puţin 5 ani în domeniul științelor inginerești, în domeniul juridic sau în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar;
d) Rezultatele economice financiare ale întreprinderilor în care și-a exercitat mandatul de administrator sau de director;
e) Înscrieri în cazierul fiscal și judiciar.

Informațiile referitoare la documentele necesare la dosarul de candidatură, precum și celelalte informații legate de organizarea și desfășurarea procedurii de selecție sunt afișate la sediul Societății Comerciale ,,Parc Industrial Gorj” S.A., precum și pe pagina de internet a societății comerciale - https://parculindustrialgorj.ro.

Dosarele de candidatură se depun/transmit, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentului anunț, respectiv până la data de 14.12.2022, ora 1600, la Registratura Consiliului Județean Gorj din mun. Tg-Jiu, str. Victoriei nr. 4, et. 2, jud. Gorj.

Relații suplimentare se pot obține la tel. 0372531208.

COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

Membri:
Gruescu Ion
Pîrcălăboiu Ion-Dorin

Alte articole

Ooni Koda
© Copyright 2023 BaniSiAfaceri

Web Design by Dow Media | Gazduire Web by SpeedHost.ro