Societatea CT BUS S.A. deschide procesul de recrutare pentru poziția de Director Tehnic

Categorie: Anunturi

Societatea CT BUS S.A asistata de expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL  anunta începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru pozitia de Director Tehnic al Societăţii

Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt:

 1. Evaluarea prealabilă dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă.
 2. Evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă. Interviul.

Condiţiile generale obligatorii ale procesului de selecţie prealabilă sunt:

Profilul general al candidatului pentru pozitia de Director tehnic este următorul:

 1. Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență in specializari conexe obiectului de activitate al Societatii ( mecanic, electric / electronic);
 2. Detinerea unui certificat de atestare a capacitatii profesionale valabil, emisa de o autoritate competenta, pentru indeplinirea functiei de conducator al unitatii de reparatii auto;
 3. Cetatenia romana si cunoașterea limbii române (scris și vorbit), cunoașterea limbii engleze, limbaj tehnic;
 4. Capacitate deplină de exercițiu;
 5. Să nu aibă înscrieri în cazierul fiscal și judiciar;
 6. Stare de sanatate corespunzatoare functiei pentru care candideaza, atestata pe baza de documente medicale valabile;
 7. Sa nu fie in situatii de conflict de interese  sau incompatibilitati prevazute de OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice,  cu modificarile si completarile ulterioare si Legea 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 8. Să nu fie incapabil, potrivit legii, ori sa nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasa, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mita, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sancţionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările si completările ulterioare, pentru infracţiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările si completările ulterioare;
 9. Să nu fi fost destituit dintr-o funcție publică sau să nu fi încetat contractul individual de muncă pentru motive imputabile salariatului în ultimii 5 ani;
 10. Experienta de minim 10 ani ca inginer diplomat într-o societate din domeniul de activitate al CT BUS SA;
 11. Constituie un avantaj studii masterale si alte specializari postuniversitare in domenii de activitate similar/conexe celui al societatii;
 12. Experienta in management in societati comerciale profitabile cu peste 250 salariati (obligatoriu);
 13. Experienta de minim 10 ani in domeniul de activitate transport public de persoane;
 14. Experienta in operarea sistemelor informatice;
 15. Experienta in activitatea de intretinere si reparatii autovehicule;
 16. Experienta domenii multiple care privesc activitatea societatii ( management flota auto, logistica, etc. );
 17. Bune competenţe interpersonale (abilităţi de comunicare, organizare, negociere, lucru în echipă);
 18. Cunoașterea legislației aplicabile domeniului de activitate al societatii (transporturi) – obligatoriu;
 19. Experienta in imbunatatirea performantei societatilor/intreprinderilor publice in care au activat;
 20. Cunoasterea ordonanței privind guvernanţa corporativă a intreprinderilor publice.

Candidații selectați conform condițiilor minime de mai sus, vor fi evaluați pe baza matricei directorului tehnic.

Directorul tehnic  trebuie să aiba experiență în domeniile care privesc activitatea societății și anticipează provocările societații în anii următori.

Criteriile de evaluare / selecţie finală a candidaţilor – INTERVIU:

 1. Dosarul de candidatură.
 2. Matricea profilului de candidat.
 3. Declaraţia de intenţie a candidatului.

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

 • copia actului de identitate;
 • copia diplomelor de studii;
 • curriculum vitae
 • Documente/adeverință în original din care rezultă experiența în administrarea /managementul unor societăți comerciale, inclusiv din sectorul privat.
 • Copie carnet de muncă și extras revisal sau adeverință după caz.
 • cazierul judiciar / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 1;
 • cazier fiscal / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 2;
 • adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 3;
 • declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare şi selecţie conform formular nr. 4;
 • declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţia unui conflict de interese conform formular nr. 5;
 • declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională conform formular nr.6.

* Candidaţii incluşi pe lista scurtă urmează să-şi completeze dosarul de candidatură cu cazierul judiciar, cazierul fiscal şi adeverinţă medicală, în cazul în care acestea nu au fost depuse la data depunerii dosarului.

Originalele actelor depuse la dosar vor fi văzute de comisie la proba de interviu.

Documentele necesare în procesul de recrutare / selecţie şi formularele de declaraţii se regăsesc pe pagina de internet a Societăţii CT BUS S.A. (www.ctbus.ro).

Dosarul de candidatură se va depune până la data de  05.04.2021, ora 12.00 la Registratura Societatii CT BUS S.A, Str. Industriala Nr. 8, Constanta, Judetul Constanta în dosar plic închis şi sigilat, unde va primi un număr de înregistrare şi data certă a depunerii. Dosarul va avea menţionat “Candidatura pentru funcţia de Director Tehnic al Societatii CT BUS S.A” , precum numele şi prenumele candidatului. Obligatoriu dosarul va fi depus si in format electronic pe adresa expertului independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS, [email protected]

Plicurile ajunse după data şi ora menţionată nu vor fi luate în considerare.

Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor şi care se regăsesc pe lista scurtă, vor fi evaluaţi în cadrul interviului, ora şi locul desfăşurării acestuia urmând a fi anunţati personal prin intermediul postei electronice si telefonic. Relaţii suplimentare se pot obţine si la telefon: 0799.35.85.82.


Alte articole