Anunț recrutare Director exploatare COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI S.A.

Categorie: Anunturi, Pe scurt

Societatea COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI S.A. prin expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL anunta începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru pozitia de Director exploatare al societăţii.

Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt:

 1. Evaluarea prealabilă dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă.
 2. Evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă. Interviul.

Condiţiile generale minime obligatorii:

 1. studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta in domeniul tehnic;
 2. cunoasterea limbii romane (scris si vorbit);
 3. capacitatea deplina de exercitiu;
 4. sa nu aiba inscrieri in cazierul fiscal si judiciar;
 5. experienta profesionala de cel putin 10 ani;
 6. experiență în îmbunătățirea performanței societăților / departamentelor pe care le-a administrat sau condus de cel puțin 5 ani;
 7. să nu fi fost destituit dintr-o funcție publică sau să nu fi încetat contractul individual de muncă pentru motive imputabile candidatului în ultimii 5 ani;
 8. sa aiba experiență în domeniile care privesc activitatea societății și anticipează provocările societății în anii următori;
 9. experienta de minimum 5 ani intr-o functie de conducere;
 10. cunostinte privind legislaţia privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (O.U.G. nr. 109/2011, Legea nr. 111/2016, H.G. nr. 722/2016).

Criterii de evaluare si selectie la interviu:

 1. indeplinirea criteriilor generale si specifice si a celor prevazute in O.U.G. nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, si in H.G. nr. 722/2016;
 2. cunostinte de afaceri in privinta obiectului de activitate al societatii
 3. cunostinte, experienta si abilitati manageriale

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

 • copia actului de identitate;
 • copia diplomelor de studii;
 • curriculum vitae
 • Documente/adeverință în original din care rezultă experiența în administrarea /managementul unor societăți comerciale, inclusiv din sectorul privat.
 • Copie carnet de muncă și extras revisal sau adeverință după caz.
 • cazierul judiciar / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 1;
 • cazier fiscal / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 2;
 • adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 3;
 • declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare şi selecţie conform formular nr. 4;
 • declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţia unui conflict de interese conform formular nr. 5;
 • declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională conform formular nr.6.

*Candidaţii incluşi pe lista scurtă urmează să-şi completeze dosarul de candidatură cu cazierul judiciar, cazierul fiscal şi adeverinţă medicală, în cazul în care acestea nu au fost depuse la data depunerii dosarului.

Originalele actelor depuse la dosar vor fi văzute la proba de interviu.

Expertul independent își rezervă dreptul de a solicita, pe parcursul procesului de recrutare și selectie, documente/ informații noi care pot clarifica anumite aspecte din dosarul de candidatură.

Documentele necesare în procesul de recrutare / selecţie şi formularele de declaraţii se regăsesc pe pagina de internet a Societăţii Compania de Transport Public Iasi S.A. (www.sctpiasi.ro).

Dosarul de candidatură se va depune până la data de 12.11.2018, ora 16.00 la Registratura Societatii Compania de Transport Public Iasi S.A, Str. Silvestru Nr. 5, Iasi, Judetul Iasi într-un dosar, in plic închis şi sigilat, unde va primi un număr de înregistrare şi data certă a depunerii. Dosarul va avea menţionat “Candidatura pentru funcţia de Director exploatare al Societatii Compania de Transport Public Iasi S.A”, precum numele şi prenumele candidatului. Obligatoriu dosarul va fi depus si in format electronic pe adresa expertului independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS, aconsiliu@gmail.com.

Plicurile ajunse după data şi ora menţionată nu vor fi luate în considerare.

Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor şi care se regăsesc pe lista scurtă, vor fi evaluaţi în cadrul interviului, ora şi locul desfăşurării acestuia urmând a fi anunţati personal prin intermediul postei electronice si telefonic. Relaţii suplimentare se pot obţine si la telefon: 0799.358.582.


Alte articole