Societatea TROLEIBUZUL SA: recrutare și selecție Director General

19 martie 2021

Societatea TROLEIBUZUL S.A asistata de expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL  anunta începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru pozitia de Director General al Societăţii.

Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt:

 1. Evaluarea prealabilă a dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă.
 2. Evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă. Interviul.

Condiţiile generale ale procesului de selecţie prealabilă sunt:

 1. domiciliul în România;
 2. cetățenie română sau a altor state membre ale U.E.;
 3. cunoaşterea limbii române (scris şi vorbit);
 4. capacitate deplină de exerciţiu;
 5. să nu aibă înscrieri în cazierul fiscal şi judiciar;
 6. stare de sănătate corespunzătoare functiei pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate (să fie apt din punct de vedere medical)
 7. studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă in domeniul tehnic, economic sau juridic;
 8. experienţă în îmbunătăţirea performanţei societăţilor / organizatiilor / departamentelor  pe care le-a administrat/condus;
 9. minim 10 ani experienţă profesională;
 10. minim 5 ani experiență în activitatea de conducere/coordonare în cadrul unei întreprinderi/instituții publice sau societăți din sectorul privat;
 11. să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu-i fi încetat contractul individual de muncă pentru motive imputabile salariatului în ultimii 5 ani;
 12. nu se află în conflict de interese care să îl facă incompatibil cu exercitarea funcției de director general al societății comerciale Troleibuzul SA;
 13. să aibă experienţă în domeniile care oglindesc activitatea societăţii şi anticipează provocările societăţii în anii următori
 14. Să nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sancţionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările si completările ulterioare, pentru infracţiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările si completările ulterioare.

Conditii specifice

 1. Studii superioare de lunga durata la o institutie de invatamant superior acreditata, absolvite cu diploma de licenta in domeniul tehnic, juridic sau economic;
 2. Vechime de minimum 10 ani in munca;
 3. Experienta de conducere de minimum 5 ani in cadrul unor societati comerciale, regii autonome, institutii publice sau societati din sectorul privat;
 4. Experiență în îmbunătățirea performanței societăților / departementelor pe care le-au administrat sau condus ;
 5. Cunoaşterea legislaţiei privind societăţile comerciale şi a ordonanţei privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (Legea nr. 31/1990, O.U.G. nr. 109/2011)

Criteriile de evaluare / selecţie finală a candidaţilor – INTERVIU:

 1. Dosarul de candidatură.
 2. Matricea profilului de candidat.
 3. Declaraţia de intenţie a candidatului.

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

 • copia actului de identitate;
 • copia diplomelor de studii;
 • curriculum vitae
 • Documente/adeverință în original din care rezultă experiența în administrarea /managementul unor societăți comerciale, inclusiv din sectorul privat.
 • Copie carnet de muncă și extras revisal sau adeverință după caz.
 • cazierul judiciar / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 1;
 • cazier fiscal / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 2;
 • adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 3;
 • declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare şi selecţie conform formular nr. 4;
 • declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţia unui conflict de interese conform formular nr. 5;
 • declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională conform formular nr.6.

* Candidaţii incluşi pe lista scurtă urmează să-şi completeze dosarul de candidatură cu cazierul judiciar, cazierul fiscal şi adeverinţă medicală, în cazul în care acestea nu au fost depuse la data depunerii dosarului.

Originalele actelor depuse la dosar vor fi văzute de comisie la proba de interviu.

Documentele necesare în procesul de recrutare / selecţie şi formularele de declaraţii se regăsesc pe pagina de internet a Societăţii TROLEIBUZUL S.A. (www.troleibuzul.ro).

Dosarul de candidatură se va depune până la data de 19.04.2021, ora 12.00 la Registratura Societatii TROLEIBUZUL S.A, Comuna Dumbrava Rosie, judetul Neamt, Strada Stramutati nr.21 Bis în dosar plic închis şi sigilat, unde va primi un număr de înregistrare şi data certă a depunerii. Dosarul va avea menţionat “Candidatura pentru funcţia de Director de General al Societatii TROLEIBUZUL S.A” , precum numele şi prenumele candidatului. Obligatoriu dosarul va fi depus si in format electronic pe adresa expertului independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS, [email protected] .

Plicurile ajunse după data şi ora menţionată nu vor fi luate în considerare.

Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor şi care se regăsesc pe lista scurtă, vor fi evaluaţi în cadrul interviului, ora şi locul desfăşurării acestuia urmând a fi anunţati personal prin intermediul postei electronice si telefonic. Relaţii suplimentare se pot obţine si la telefon: 0799.35.85.82.

Alte articole

Ooni Koda
© Copyright 2024 BaniSiAfaceri

Web Design by Dow Media | Gazduire Web by SpeedHost.ro