Societatea APA CANAL SIBIU  S.A. recrutează Director General

Categorie: Anunturi

Societatea APA CANAL SIBIU  S.A , asistata de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL   anunta începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru pozitia de Director General al Societăţii

Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt:

 1. Evaluarea prealabilă dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă.
 2. Evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă. Interviul.

Condiţiile generale minime obligatorii ale procesului de selecţie pentru functia de Director General sunt urmatoarele:

 1. studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență ( sau licenta plus master dupa sistemul Bologna ) in domeniul tehnic sau economic; constituie avantaj studiile universitare sau specializari postuniversitare relevante in domeniul managementului;
 2. experienta relevanta de minim 10 ani in domeniul managementului / consultantei sau in activitatea de conducere a unor intreprinderi publice ori societati din domeniul privat avand un numar minim de 200 angajati si o cifra de afaceri medie de minimum 30 milioane lei pe parcursul a 3 ani consecutivi; constituie avantaj experienta in domeniul serviciilor publice de apa si canalizare.
 3. să fi obţinut profit în minim 5 ani de conducere a unei/unor întreprinderi publice ori societăţi din domeniul privat;
 4. experienta in derularea si finalizarea cu succes a unor proiecte cu finantare europeana, in valoare totala de minimum 20 milioane euro;
 5. experienta in negociere, dialog social, comunicare institutionala si interpersonala; constituie avantaj experienta in relationare si negociere cu autoritati publice.
 6. cunostinte despre derularea programelor de responsabiltate sociala si de mediu;
 7. participarea in organizatii nationale sau internationale constituite in domeniul de activitate al societatii sau in alte domenii relevante constituie un avantaj;
 8. cunoașterea limbii române (scris și vorbit) si cetatenie romana sau a altor state member ale Uniunii Europene cu conditia sa aiba domiciliul in Romania;
 9. capacitate deplină de exercițiu;
 10. să nu aibă înscrieri în cazierul fiscal și judiciar;
 11. nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 12. stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate.
 13. să nu fie sau să nu fi fost în ultimii 3 ani în stare de litigiu sau în situaţie de conflict ori incompatibilitate cu societatea Apă-Canal S.A. Sibiu sau cu o autoritate tutelară a societăţii menţionate
 14. Sa nu fie incompatibil cu ocuparea postului respectiv, potrivit legii
 15. Să nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sancţionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările si completările ulterioare, pentru infracţiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările si completările ulterioare.
 16. Cunoaşterea legislaţiei privind societăţile comerciale şi a ordonanţei privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (Legea nr. 31/1990, O.U.G. nr. 109/2011);

Criteriile de evaluare / selecţie finală a candidaţilor – INTERVIU:

 1. Dosarul de candidatură.
 2. Matricea profilului de candidat.
 3. Declaraţia de intenţie a candidatului.

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

 • copia actului de identitate;
 • copia diplomelor de studii;
 • curriculum vitae
 • cazierul judiciar / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 1;
 • cazier fiscal / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 2;
 • adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 3;
 • declaratie ca informatiile cuprinse in dosarul de candidatura corespund situatiei reale a candidatului – formular 4
 • declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională conform formular nr.5.
 • declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare şi selecţie conform formular nr. 6;
 • declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţia unui conflict de interese conform formular nr. 7;

* Candidaţii incluşi pe lista scurtă urmează să-şi completeze dosarul de candidatură cu cazierul judiciar, cazierul fiscal şi adeverinţă medicală, în cazul în care acestea nu au fost depuse la data depunerii dosarului.

Originalele actelor depuse la dosar vor fi văzute de comisie la proba de interviu.

Documentele necesare în procesul de recrutare / selecţie şi formularele de declaraţii se regăsesc pe pagina de internet a Societăţii APA CANAL SIBIU  S.A. (www.apacansb.ro).

Dosarul de candidatură se va depune până la data de 22.06.2021, ora 12.00 la Registratura Societatii APA CANAL SIBIU S.A, Str. Eschil Nr. 6, Sibiu, Judetul Sibiu  în dosar plic închis şi sigilat, unde va primi un număr de înregistrare şi data certă a depunerii. Dosarul va avea menţionat “Candidatura pentru funcţia de Director General al Societatii APA CANAL SIBIU S,A” , precum numele şi prenumele candidatului. O copie a dosarului va fi trimisa obligatoriu si pe adresa de mail a expertului independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL respectiv [email protected]

Plicurile ajunse după data şi ora menţionată nu vor fi luate în considerare.

Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor şi care se regăsesc pe lista scurtă, vor fi evaluaţi în cadrul interviului, ora şi locul desfăşurării acestuia urmând a fi anunţate personal fiecarui candidat  . Relaţii suplimentare se pot obţine si la telefon: 0799.35.85.82.


Alte articole