SERVICII PUBLICE S.A TULCEA angajează DIRECTOR GENERAL

28 aprilie 2021

Societatea SERVICII PUBLICE S.A TULCEA , asistata de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL   anunta începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru pozitia de Director General al Societăţii

Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt:

 1. Evaluarea prealabilă dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă.
 2. Evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă. Interviul.

Condiţiile generale minime obligatorii ale procesului de selecţie pentru functia de Director General sunt urmatoarele:

 1. studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență in domeniul tehnic, economic sau juridic;
 2. experienta in consultanta in management sau in activitatea de conducere a unor intreprinderi publice sau a unor societati comerciale din sectorul privat de minim 10 ani;
 3. experienta in negociere, dialog social, comunicare institutionala si interpersonala;
 4. nu se afla in conflict de interese care sa il/o faca incompatibil(a) cu exercitarea pozitiei pentru care candideaza;
 5. cunoașterea limbii române (scris și vorbit);
 6. capacitate deplină de exercițiu;
 7. să nu aibă înscrieri în cazierul fiscal și judiciar;
 8. nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 9. stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate.
 10. Nu a desfasurat activitate de politie politica asa cum este definita prin lege
 11. Să nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si sancţionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările si completările ulterioare
 12. Cunoaşterea legislaţiei privind societăţile comerciale şi a ordonanţei privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (Legea nr. 31/1990, O.U.G. nr. 109/2011), precum si a legislatiei speciale din domeniul de activitate al Societatii;

Criteriile de evaluare / selecţie finală a candidaţilor – INTERVIU:

 1. Dosarul de candidatură.
 2. Matricea profilului de candidat.
 3. Declaraţia de intenţie a candidatului.

In procedura de selectie pentru ocuparea pozitiei de Director General al Societatii SERVICII PUBLICE SA candidatii vor fi evaluati pe baza urmatoarelor criterii de evaluare:

 1. Competente:
 2. Competente specifice sectorului de activitate al intreprinderii publice;
 3. Competente profesionale de importanta strategica;
 4. Competente de guvernanta corporativa;
 5. Competente sociale si personale
 6. Experianta pe plan local si international
 7. Trasaturi:
 8. Integritate si reputatie
 9. Independenta
 10. Alinierea cu scrisoarea de asteptari

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

 • Curriculum Vitae
 • Copie act identitate
 • Copia certificatului de casatorie sau a altor acted oar in cazul in care numele de pe actele depuse este diferit decat cel de pe actul de identitate;
 • Copie documente care atestă educația și pregătirea profesională.
 • Copiile documentelor care dovedesc experienta ceruta ( carnet de munca, extras din Registrul General de Evidenta a Salariatilor, contracte de mandate / management, adeverinte eliberate de angajatori, etc. )
 • Cazier juridiciar si cazier fiscal/completare Formulare declaratie pe proprie raspundere – Formular 1 si Formular 2;
 • Adeverință medicală din care rezultă capacitatea deplină de exercițiu / completare Declaratie pe proprie raspundere – Formular 3
 • Declaratie ca informatiile cuprinse in dosarul de candidatura corespund situatiei reale a candidatului – Formular 4
 • Declarație pe propria răspundere dată în conformitate cu prevederile art. 326 Cod Penal, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor prevăzute de 6 din OUG 109/2011 – Formular 5
 • Declaratie de consimtamant prin care candidatul isi exprima acordul de a se procesa datele sale personale in scopul procedurii de recrutare si selectie – Formular 6
 • Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatia unui conflict de interese – Formular 7
 • Declarație de intenție formulată pe baza scrisorii de așteptări și a informațiilor publicate pe pagina de internet a societății. Declarația de intenție se va elabora în conformitate cu cerințele legale reglementate în Anexa 1b din Anexa 1 la HG nr. 722/2016 numai de catre candidatii inscrisi in lista scurta

* Candidaţii incluşi pe lista scurtă urmează să-şi completeze dosarul de candidatură cu cazierul judiciar, cazierul fiscal şi adeverinţă medicală, în cazul în care acestea nu au fost depuse la data depunerii dosarului.

Originalele actelor depuse la dosar vor fi văzute de comisie la proba de interviu.

Documentele necesare în procesul de recrutare / selecţie şi formularele de declaraţii se regăsesc pe pagina de internet a Societăţii SERVICII PUBLICE S.A. (www.serviciipublicetulcea.ro).

Dosarul de candidatură se va depune până la data de 28.05.2021, ora 12.00 la Registratura Societatii SERVICII PUBLICE SA, Str. Mahmudiei Nr. 17, Tulcea, Judetul Tulcea  în dosar plic închis şi sigilat, unde va primi un număr de înregistrare şi data certă a depunerii. Dosarul va avea menţionat “Candidatura pentru funcţia de Director General al Societatii SERVICII PUBLICE S,A” , precum numele şi prenumele candidatului. O copie a dosarului va fi trimisa obligatoriu si pe adresa de mail a expertului independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL respectiv [email protected]

Plicurile ajunse după data şi ora menţionată nu vor fi luate în considerare.

Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor şi care se regăsesc pe lista scurtă, vor fi evaluaţi în cadrul interviului, ora şi locul desfăşurării acestuia urmând a fi anunţate personal fiecarui candidat  . Relaţii suplimentare se pot obţine si la telefon: 0799.35.85.82.

Alte articole

Ooni Koda
© Copyright 2024 BaniSiAfaceri

Web Design by Dow Media | Gazduire Web by SpeedHost.ro