CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ – ANUNȚ 11.04.2022

Categorie: Anunturi, Diverse, Economie, Pe scurt

Consiliul Județean Gorj organizează, în calitate de autoritate publică tutelară, la sediul din mun. Târgu-Jiu, str. Victoriei nr. 4, jud. Gorj, procedura de selecție prealabilă a candidaților pentru funcțiile de membri ai Consiliului de administrație al Societății Comerciale ,,Parc Industrial Gorj” S.A. Bumbești – Jiu.

Procedura de selecţie se realizează în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale  Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

Potrivit Statutului Societății Comerciale ,,Parc Industrial Gorj” S.A. Bumbești – Jiu, Consiliul de administraţie este alcătuit din 3 membri, care îndeplinesc următoarele condiții prevăzute de art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare:

 1. sunt persoane fizice sau juridice, cu experienţă în îmbunătăţirea performanţei societăţilor sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus;
 2. cel puţin doi dintre membrii Consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani;
 3. nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice;
 4. majoritatea membrilor Consiliului de administraţie este formată din administratori neexecutivi şi independenţi, în sensul art. 1382 din Legea nr. 31/1990, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare.

 

Funcțiile de membri ai Consiliului de administraţie presupun următoarele statute profesionale ale candidaților persoane fizice:

 • pentru 2 funcții de membru al Consiliului de administraţie sunt necesare, obligatoriu, studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul economic sau juridic și experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani;
 • pentru o funcție de membru al Consiliului de administraţie sunt necesare, obligatoriu, studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor inginerești și experiență în domeniul studiilor absolvite de cel puţin 5 ani.

 

Administratorii neexecutivi și independenți, în număr de 2,  vor fi selectați din rândul candidaților al căror statut are corespondent profesional în absolvirea de studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul economic sau juridic, care au experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani și îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 1382 din Legea nr. 31/1990, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare.

 

Candidații pentru funcțiile de membru al Consiliului de administrație trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 

 1. Să aibă cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. Să cunoască limba română (scris şi vorbit);
 3. Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului;
 4. Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 5. Să aibă studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor inginereșți și experiență de minimum 5 ani în domeniul studiilor absolvite (condiție obligatorie doar în cazul  candidaților care optează pentru funcția la care este prevăzută această condiție);*
 6. Să aibă studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul științelor economice sau juridice și experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani (condiție obligatorie doar în cazul  candidaților care optează pentru cele două funcții la care este prevăzută această condiție);*
 7. Să aibă experienţă în îmbunătăţirea performanţei societăţilor sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus;
 8. Să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu-i fi încetat contractual individual de muncă pentru motive imputabile, în ultimii 7 ani;
 9. Nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
 10. Să nu fi făcut poliţie politică, aşa cum este definită prin lege;
 11. Să nu aibă înscrieri în cazierul judiciar sau fiscal;
 12. Să aibă statutul de independent, în sensul art. 1382 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (condiție obligatorie doar pentru cei doi administratori neexecutivi cu statut de independent).

 

*Pentru candidații din state membre ale Uniunii Europene, diploma de studii trebuie să fie recunoscută în România.

 

Potrivit art. 33 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, o persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator şi/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăţi sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României.

 

În cazul persoanelor juridice, condițiile mai sus precizate vor fi îndeplinite de către persoana fizică desemnată de acestea să candideze pentru funcția de membru al Consiliului de administrație.

 

Evaluarea candidaților se va face pe baza următoarelor criterii (competențe, trăsături, condiții):

 

COMPETENȚE:

 1. Competențe specifice sectorului:
 2. Cunoașterea sectorului de activitate al societății;
 3. Gestionarea afacerii.

Membrii Consiliului vor avea cunoștințe și/sau experiență în activități legate de domeniul de activitate al societății, cunoștințe de organizare și gestiune a activității societății, precum și cunoștințe legate de reglementările specifice întreprinderilor publice.

 

 1. Competențe profesionale de importanță strategică:
 2. Viziune și planificare strategică;
 3.  Capacitatea de luare a deciziilor și de evaluare a impactului acestora asupra activității societății;
 4. Marketing strategic,
 5. Managementul riscului;
 6. Legislație;
 7. Finanțe și contabilitate.

Membrii Consiliului vor avea experiență în îmbunătățirea performanței societății pe care o vor administra, precum și capacitatea de evaluare a impactului deciziilor consiliului privind societatea.

 

 1. Competențe de guvernanță corporativă:
 2. Cunoașterea principiilor de guvernanță corporativă și a bunelor practici în domeniu;
 3. Organizare și planificare;
 4. Monitorizarea performanței.

Se va evalua înțelegerea principiilor și practicilor de guvernanță corporativă, inclusiv rolurile și responsabilitățile, luarea deciziilor, gândire strategică și previziuni, monitorizarea performanței.

 

 1. d) Competențe sociale și personale:

Se vor avea în vedere următoarele abilități:

 1. Abilități de comunicare și negociere;
 2. Capacitatea de analiză și sinteză.

 

 1. Experiență pe plan local și internațional:
 2. Experiență pe plan local;
 3. Experiență pe plan internațional.

Se va avea în vedere experiența cumulată în diverse organizații pe plan local și internațional.

 

 1. Competențe și restricții specifice pentru funcționarii publici sau alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice
 2. Competențe:

Competențe de conducere

Se vor evalua experiența cumulată în funcții de conducere/administrare în cadrul unor societăți, organizații, instituții, cunoștințele și abilitățile specifice funcțiilor de conducere.

 1. Restricții
 2. Nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice;
 3. Să nu facă parte concomitent din mai mult de 3 (trei) consilii de administraţie ale unor regii autonome sau societăţi comerciale (această condiție va fi îndeplinită, în termenul legal, de către administratorii numiți în funcție în urma procedurii de selecție).

 

TRĂSĂTURI:

 1. a) Reputaţie personală şi profesională;
 2. b) Integritate;
 3. c) Independenţă;
 4. d) Aliniere cu scrisoarea de aşteptări a acţionarilor;
 5. e) Expunere politică;
 6. f) Abilităţi de comunicare interpersonală;
 7. g) Diversitate de gen.

 

CONDIȚII PRESCRIPTIVE ȘI PROSCRIPTIVE:

 1. Număr de mandate în cadrul unor societăți sau regii autonome;
 2. Ani de când este manager/director general/director/administrator (sau altă funcție similară) într- o societate sau regie autonomă;
 3. Studii superioare în domeniul științelor inginerești și experiență în domeniul studiilor absolvite de cel puțin 5 ani (condiție obligatorie doar în cazul  candidaților care optează pentru funcția la care este prevăzută această condiție);
 4. Studii economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani (condiție obligatorie doar în cazul candidaților care optează pentru cele două funcții la care este prevăzută această condiție);
 5. Rezultatele economice financiare ale întreprinderilor în care și-a exercitat mandatul de administrator sau de director;
 6. Înscrieri în cazierul fiscal și judiciar.

 

 

 

Dosarul de candidatură, conținând documentele solicitate prin anunț și un opis al documentelor semnat de candidat, se introduce într-un plic care va fi închis și pe care se va menționa poziția de membru în consiliul de administrație pentru care se depune candidatura, numele, prenumele și domiciliul candidatului.

 

Informațiile referitoare la documentele necesare la dosarul de candidatură, precum și celelalte informații legate de organizarea și desfășurarea procedurii de selecție sunt afișate la sediul Consiliului Județean Gorj, pe pagina de internet – https://www.cjgorj.ro,  secțiunea Avizier virtual, Anunțuri de concurs, precum și pe pagina de internet a societății comerciale – https://parculindustrialgorj.ro.

 

Dosarele de candidatură se depun/transmit, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentului anunț, respectiv până la data de 11.05.2022, ora 1630, la Registratura Consiliului Județean Gorj din mun. Tg-Jiu, str. Victoriei nr. 4, et. 2, jud. Gorj.

 

 

Relații suplimentare se pot obține la tel. 0372531241 sau  0372531251.


Alte articole