Anunț recrutare și selecție poziție membru în CA al Societății COMPANIA DE APA ARAD  S.A.

29 mai 2020

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Judetul Arad, în calitate de autoritate publică tutelară, anunţă începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru o poziţie de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii COMPANIA DE APA ARAD  S.A. ca urmare a încetării mandatului unuia dintre administratorii în funcție;

Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt:

 1. Evaluarea prealabilă dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă.
 2. Evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă. Interviul.

Condiţiile generale ale procesului de selecţie prealabilă sunt:

 • candidații nu pot face parte din rândul funcţionarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice,  întrucât în actualul Consiliu de Administrație al societății Compania de Apă Arad S.A. există doi astfel de administratori iar societatea face parte din categoria intreprinderilor publice în cazul cărora sunt incidente  prevederile art. 28, alin.(2) al OUG 109/2011;
 • în mod obligatoriu, în selecţia candidaţilor se va avea în vedere evitarea situaţiilor de conflict de interese sau incompatibilităţi;
 • Toti membrii consiliului de administraţie sunt administratori neexecutivi şi independenţi, în sensul art. 138 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă a mandatului administratorilor inițiali, coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit; mandatul administratorilor societății este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăşi 4 ani;
 • o persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator în societăţi sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României in conformitate cu prevederile Art. 33 din OUG 109/2011;
 • membrii consiliului de administraţie sunt persoane fizice sau juridice, cu experienţă în activitatea de administrare/management a unor întreprinderi publice sau a unor societăţi comerciale profitabile;
 • selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei;
 • candidaţii care vor fi selectaţi pentru a fi înscrişi pe lista scurtă vor fi ulterior înştiinţaţi să depună o declaraţie de intenţie realizată conform scrisorii de aşteptări.

Condiţiile generale de participare sunt:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • cunoaşterea limbii române (scris şi vorbit) şi cetăţenia română sau cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene cu condiţia să aibă domiciliul în România;
 • capacitate deplină de exerciţiu;
 • stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe bază de documente medicale;
 • să nu fie destituit/ă dintr-o funcţie publică sau să nu-i fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;
 • nu a fost iniţiată şi nu se află în desfăşurare nici o procedură de natură penală împotriva lor şi nu au înscrieri în cazierul judiciar;
 • nu au înscrieri în cazierul fiscal;

Criteriile de evaluare / selecţie finală a candidaţilor – INTERVIU:

 1. Dosarul de candidatură.
 2. Matricea profilului de candidat.
 3. Declaraţia de intenţie a candidatului.

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

 • copia actului de identitate;
 • copia diplomelor de studii;
 • curriculum vitae;
 • cazierul judiciar;
 • cazier fiscal;
 • adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţie pe proprie răspundere privind statutul de “independent” conform formular nr. 1;
 • declaraţie pe proprie răspundere că nu a fost şi nici nu se află în situaţia desfăşurării unei proceduri de natură penală împotriva sa conform formular nr. 2;
 • declaraţie pe proprie răspundere privind calitatea de membru în consilii de administraţie ale întreprinderilor publice, altele decât cel în care urmează a fi numit conform formular nr. 3;
 • declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare şi selecţie conform formular nr. 4;
 • declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţia unui conflict de interese conform formular nr. 5;
 • declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională conform formular nr. 6;
 • declarație pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu a fost destituit/ă dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani  conform formular nr. 7.

Actele depuse la dosar cu termen de valabilitate ce va expira înainte de interviul final al candidatilor rămași în lista scurtă vor fi reînoite prin grija candidaților și comunicate comisiei de selecție la proba de interviu.    Candidații care nu se vor conforma acestei cerințe nu vor putea participa la proba de interviu și vor fi excluși din procedura de selecție.

Documentele necesare în procesul de recrutare/selecţie şi formularele de declaraţii se regăsesc pe pagina de internet a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canalizare Judetul Arad ( www.adiac-arad.com, sectiunea: informatii utile ) şi pe pagina de internet a Societăţii COMPANIA DE APA ARAD  S.A. (www.caarad.ro )

Dosarul de candidatură se va depune până la data de 29.06.2020, ora 12,00, la registratura Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Judetul Arad, în dosar plic închis şi sigilat, unde va primi un număr de înregistrare şi data certă a depunerii. Dosarul va avea menţionat “Candidatura pentru funcţia de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii COMPANIA DE APA ARAD S.A, precum numele şi prenumele şi domiciliul candidatului.

Plicurile ajunse după data şi ora menţionată nu vor fi luate în considerare.

Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor şi care se regăsesc pe lista scurtă, vor fi evaluaţi în cadrul interviului, ora şi locul desfăşurării acestuia urmând a fi anunţate pe site-ul şi la sediul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Judetul Arad.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Judetul Arad, Compartiment Juridic, tel: 0770-377115 sau 0357 440040.

COMISIA DE SELECŢIE:

PRESEDINTE: Tăședan Adrian Florin

MEMBRI:  Buda Dan - Florin

Goldiș Camelia

Alte articole

Ooni Koda
© Copyright 2023 BaniSiAfaceri

Web Design by Dow Media | Gazduire Web by SpeedHost.ro