Anunt recrutare si selectie pozitie Director General al societății CITADIN S.A IASI

1 iunie 2023

SOCIETATEA CITADIN S.A IASI   prin expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL anunta începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru pozitia de Director General al Societăţii

Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt:

 1. Evaluarea prealabilă dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă.
 2. Evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă. Interviul.

Condiţiile generale minime obligatorii care vor fi indeplinite pentru functia de Director General sunt:

 1. studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență in domeniul tehnic;
 2. cunoașterea limbii române (scris și vorbit);
 3. capacitate deplină de exercițiu;
 4. să nu aibă înscrieri în cazierul fiscal și judiciar;
 5. stare de sanatate corespunzatoare functiei pentru care candideaza atestata pe baza de documente medicale;
 6. experiență în îmbunătățirea performanței societăților pe care le-a administrat/condus;
 7. minim 10 ani experiență profesională în specialitate tehnica;
 8. minim 10 ani de experienta in domeniul întreprinderi publice / servicii publice / utilitati in functii de conducere;
 9. să nu fi fost destituit dintr-o funcție publică, sa nu ii fi fost revocat contractul de mandat ca administrator sau ca director pentru neindeplinirea indicatorilor cheie de performanta sau să nu fi încetat contractul individual de muncă pentru motive imputabile candidatului în ultimii 5 ani;
 10. sa nu fie incompatibil cu ocuparea postului respectiv, potrivit legii;
 11. sa aiba experiență în domeniile care privesc activitatea societății și anticipează provocările societății în anii următori;
 12. domiciliul stabil în municipiul/ judeţul Iaşi;
 13. sa nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum şi pentru infracţiunile prevăzute de Legea 656/2002 , respectiv pentru infracţiunile prevăzute de art.143-145 din Legea 85/2006;
 14. cunosterea legislaţiei privind societatile comerciale si privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (O.U.G. nr. 109/2011, Legea nr. 111/2016, H.G. nr. 722/2016).

Candidații selectați conform condițiilor minime de mai sus, vor fi evaluați pe baza matricei directorului de general.

Directorul de general trebuie să aiba experiență în domeniile care privesc activitatea societății și anticipează provocările societații în anii următori.

Criterii de indeplinit de catre candidatii pentru postul de Director General:

 1. Competente specifice sectorului de activitate al intreprinderii publice
 2. Cunostinte profesipnale de importanta strategica: gandire strategica si previziuni, cunoaștere și experiența în aplicarea practică a reglementărilor și procedurilor conexe funcției, tehnologia informatiei, legislatie
 3. Cunostinte de guvernanta corporativa – rolul directorului, guvernanta intreprinderii publice, monitorizarea performantei
 4. Competente sociale si personale: luarea deciziilor, relatii interpersonale, negociere, capacitate de analiza si sinteza, competente de conducere si management
 5. Trasaturi: reputatie personala si profesionala, integritate, independenta, abilitati de comunicare interpersonala, aliniere cu scrisoarea de asteptari

Criteriile de evaluare / selecţie finală a candidaţilor – INTERVIU:

 1. Dosarul de candidatură.
 2. Matricea profilului de candidat.
 3. Declaraţia de intenţie a candidatului.

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

 • copia actului de identitate;
 • copia diplomelor de studii;
 • curriculum vitae
 • Documente/adeverință în original din care rezultă experiența în administrarea /managementul unor societăți comerciale, inclusiv din sectorul privat.
 • Copie carnet de muncă și extras revisal sau adeverință după caz.
 • cazierul judiciar / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 1;
 • cazier fiscal / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 2;
 • adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 3;
 • declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare şi selecţie conform formular nr. 4;
 • declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţia unui conflict de interese conform formular nr. 5;
 • declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională conform formular nr.6.

* Candidaţii incluşi pe lista scurtă urmează să-şi completeze dosarul de candidatură cu cazierul judiciar, cazierul fiscal şi adeverinţă medicală, în cazul în care acestea nu au fost depuse la data depunerii dosarului.

Originalele actelor depuse la dosar vor fi prezentate de candidat la proba de interviu.

Documentele necesare în procesul de recrutare / selecţie şi formularele de declaraţii se regăsesc pe pagina de internet a Societăţii CITADIN S.A IASI (www.citadinis.ro ).

Dosarul de candidatură se va depune până la data de 03.07. 2023 , ora 12.00 la Serviciul Resurse Umane al Societatii CITADIN S.A, Bdul. Tudor Vladimirescu Nr. 32C Iasi, Jud. Iasi în dosar plic închis şi sigilat, unde va primi un număr de înregistrare şi data certă a depunerii. Dosarul va avea menţionat “Candidatura pentru funcţia de Director General al Societatii CITADIN S.A IASI” , precum si numele şi prenumele candidatului.

Obligatoriu o copie a dosarului va fi trimisa si pe adresa de mail a expertului independent respectiv [email protected]. Candidaturile care nu respecta conditiile de depunere nu pot fi luate in considerare. Deasemenea, plicurile ajunse după data şi ora menţionată nu vor fi luate în considerare.

Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor şi care se regăsesc pe lista scurtă, vor fi evaluaţi în cadrul interviului, ora şi locul desfăşurării acestuia urmând a fi anunţate personal fiecarui candidat . Relaţii suplimentare se pot obţine si la telefon: 0799.35.85.82.

Alte articole

Ooni Koda
© Copyright 2024 BaniSiAfaceri

Web Design by Dow Media | Gazduire Web by SpeedHost.ro