Anunț recrutare și selecție poziție Director General al S.C. TRANSPORT CĂLĂTORI  EXPRESS  S.A. Ploiești

11 octombrie 2021

Societatea Comercială TRANSPORT CĂLĂTORI  EXPRESS  S.A. asistată de expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL  anunță începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru poziția de Director General al Societăţii.

Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt:

 1. Evaluarea prealabilă a dosarelor de candidatură și alcătuirea listei lungi.
 2. Evaluarea finală a candidaţilor și întocmirea listei scurte. Interviul.

Condiţiile generale ale procesului de selecţie prealabilă sunt:

 1. Studii superioare de lungă durată la o instituție de învățământ superior acreditată, absolvite cu diplomă de licență;
 2. Cunoașterea limbii române (scris și vorbit) și cetățenia română sau cetățenia altor state UE, cu condiția să aibă domiciliul în România;
 3. Capacitate deplină de exercițiu;
 4. Stare de sănătate corespunzatoare funcției pentru care candidează atestată pe baza de documente medicale;
 5. Să nu aibă înscrieri în cazierul fiscal și judiciar;
 6. Să nu fie incompatibil cu ocuparea postului respectiv, potrivit legii;
 7. Să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 8. Să nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sancţionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările si completările ulterioare, pentru infracţiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările si completările ulterioare.

Condiții specifice:

 1. Studii superioare de lungă durată la o instituție de învățământ superior acreditată, absolvite cu diplomă de licență;
 2. Minim 15 ani de experiență profesională;
 3. Experiență de conducere de minim 5 ani în cadrul unor societăți comerciale, regii autonome sau instituții publice în domenii relevante pentru obiectul de activitate al Societății;
 4. Experiență în îmbunătățirea performanței societăților / departamentelor / organizațiilor pe care le-a administrat sau condus;
 5. Experiență în domeniile care oglindesc activitatea societății și anticipează provocările societății în anii următori;
 6. Cunoaşterea legislaţiei privind societăţile comerciale şi a ordonanţei privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (Legea nr. 31/1990, O.U.G. nr. 109/2011).

Criteriile de evaluare / selecţie finală a candidaţilor – INTERVIU:

 1. Dosarul de candidatură
 2. Matricea profilului de candidat
 3. Declaraţia de intenţie a candidatului

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

 • copia actului de identitate;
 • copia diplomelor de studii;
 • curriculum vitae;
 • documente/adeverință în original din care rezultă experiența în administrarea /managementul unor societăți comerciale, inclusiv din sectorul privat.
 • copie carnet de muncă și extras revisal sau adeverință după caz.
 • cazierul judiciar;
 • cazier fiscal;
 • adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare şi selecţie conform formular nr. 1;
 • declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţia unui conflict de interese conform formular nr. 2;
 • declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională conform formular nr.3.

Originalele actelor depuse la dosar vor fi văzute de comisie la proba de interviu.

Documentele necesare în procesul de recrutare / selecţie şi formularele de declaraţii se regăsesc pe pagina de internet a Societăţii TRANSPORT CALATORI EXPRESS S.A. (www.ratph.ro secțiunea Cariere).

Dosarul de candidatură se va depune până la data de 10.11.2021, ora 12.00, la Registratura Societății TRANSPORT CALATORI EXPRESS S.A, Str. Găgeni, Nr.88, Ploiești, Județul Prahova în dosar plic închis şi sigilat, unde va primi un număr de înregistrare şi data certă a depunerii. Dosarul va avea menţionat “Candidatura pentru funcţia de Director General al Societății TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS S.A” , precum și numele şi prenumele candidatului. Obligatoriu dosarul va fi depus și în format electronic pe adresa expertului independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS, [email protected]

Plicurile ajunse după data şi ora menţionată nu vor fi luate în considerare.

Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor şi care se regăsesc pe lista scurtă, vor fi evaluaţi în cadrul interviului. Candidații vor fi anunţati personal prin intermediul postei electronice si telefonic cu privire la ora şi locul interviului. Relaţii suplimentare se pot obţine și la telefon: 0799358582.

Alte articole

Ooni Koda
© Copyright 2024 BaniSiAfaceri

Web Design by Dow Media | Gazduire Web by SpeedHost.ro