Anunț recrutare și selecție poziție Director General Adjunct al Socității RIAL SRL Brasov

27 septembrie 2021

Societatea Comercială RIAL  SRL Brasov asistata de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL anunță începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru poziția de Director General Adjunct al Societăţii.

Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt:

 1. Evaluarea prealabilă a dosarelor de candidatură și alcătuirea listei lungi.
 2. Evaluarea finală a candidaţilor și întocmirea listei scurte. Interviul.

Condiţiile generale ale procesului de selecţie prealabilă sunt:

 1. Studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalent in domeniul stiintei ingineresti, ramura de stiinta - Inginerie civila, specialitatea Constructii civile, industriale si agricole;
 2. Cunoașterea limbii române (scris și vorbit) și cetățenia română sau cetățenia altor state UE, cu condiția să aibă domiciliul în România;
 3. Capacitate deplină de exercițiu;
 4. Stare de sănătate corespunzatoare funcției pentru care candidează atestată pe baza de documente medicale;
 5. Să nu aibă înscrieri în cazierul fiscal și judiciar;
 6. Să nu fie incompatibil cu ocuparea postului respectiv, potrivit legii;
 7. Să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică, sa nu ii fi fost revocat contractul de mandat sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 8. Să nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sancţionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările si completările ulterioare, pentru infracţiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările si completările ulterioare.

Condiții specifice:

 1. Studii superioare de lungă durată la o instituție de învățământ superior acreditată, absolvite cu diplomă de licență in domeniul tehnic;
 2. Experiență în îmbunătățirea performanței societăților / departamentelor / organizațiilor pe care le-a administrat sau condus;
 3. Experiență în domeniile care oglindesc activitatea societății și anticipează provocările societății în anii următori;
 4. Cunoaşterea legislaţiei privind societăţile comerciale şi a ordonanţei privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (Legea nr. 31/1990, O.U.G. nr. 109/2011).

Criterii de selectie

Competenţe:

 • Competenţe specifice sectorului;
 • Competenţe profesionale de importanţă strategică / tehnică;
 • Competenţe de guvernanţă corporativă;
 • Competenţe sociale şi personale;

Trăsături:

 • Integritate, reputaţie şi comportament etic;
 • Independenţă;
 • Dinamism, determinare;
 • Alinierea cu scrisoarea de aşteptări a acţionarilor

Criteriile de evaluare / selecţie finală a candidaţilor – INTERVIU:

 1. Dosarul de candidatură
 2. Matricea profilului de candidat
 3. Declaraţia de intenţie a candidatului

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

 • copia actului de identitate;
 • copia diplomelor de studii;
 • curriculum vitae;
 • documente/adeverință în original din care rezultă experiența în management.
 • copie carnet de muncă și extras revisal sau adeverință după caz.
 • cazierul judiciar;
 • cazier fiscal;
 • adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare şi selecţie conform formular nr. 1;
 • declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţia unui conflict de interese conform formular nr. 2;
 • declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională conform formular nr.3.

 Originalele actelor depuse la dosar vor fi văzute de comisie la proba de interviu.

Documentele necesare în procesul de recrutare / selecţie şi formularele de declaraţii se regăsesc pe pagina de internet a RIAL SRL. (www.rialbv.ro )

Dosarul de candidatură se va depune până la data de 27.10.2021, ora 12.00, la Registratura Societății RIAL SRL, Str. Al. I. Cuza Nr. 29, Brasov, Județul Brasov în dosar plic închis şi sigilat, unde va primi un număr de înregistrare şi data certă a depunerii. Dosarul va avea menţionat “Candidatura pentru funcţia de Director General Adjunct al Societății RIAL SRL” , precum și numele şi prenumele candidatului.

Plicurile ajunse după data şi ora menţionată nu vor fi luate în considerare.

Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor şi care se regăsesc pe lista scurtă, vor fi evaluaţi în cadrul interviului. Candidații vor fi anunţati personal prin intermediul postei electronice si telefonic cu privire la ora şi locul interviului. Relaţii suplimentare se pot obţine și la telefon: 0799.35.85.82.

 

Alte articole

Ooni Koda
© Copyright 2024 BaniSiAfaceri

Web Design by Dow Media | Gazduire Web by SpeedHost.ro