Anunț recrutare și selecție Director General al Societății TERMO-SERVICE S.A. Iași

5 august 2019

Societatea TERMO-SERVICE SA IAȘI, asistată de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRLanunță începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru poziția de Director General al Societăţii

Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt:

 1. Evaluarea prealabilă dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă.
 2. Evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă. Interviul.

Condiţiile generale minime obligatorii care vor fi indeplinite perntru funcția de director general sunt:

 • studii superioare de lungă durată la o instituție de învățământ superior acreditată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalent în domeniul economic;
 • cunoașterea limbii române (scris și vorbit) și cetățenia română sau cetățenia altor state UE, cu condiția să aibă domiciliul în Romania;
 • capacitatea deplină de exercitiu;
 • stare de sanătate corespunzătoare funcției pentru care candidează atestată pe bază de documente medicale;
 • nu au înscrieri în cazierul fiscal și judiciar;
 • să nu fie incompatibil cu ocuparea postului respectiv, potrivit legii
 • să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani
 • să nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sancţionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările si completările ulterioare, pentru infracţiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările si completările ulterioare.

Condiții specifice

 • Studii superioare de lunga durată la o institutie de invatamant superior acreditata, absolvite cu diploma de licență în domeniul in domeniul economic sau echivalent în domeniul economic;;
 • Vechime de minimum 10 ani în muncă
 • Experiență de conducere de minimum 5 ani în cadrul unor societăți comerciale, regii autonome sau instituții publice
 • Experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus de cel puțin 3 ani
 • Cunoaşterea legislaţiei privind societăţile comerciale şi a ordonanţei privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (Legea nr. 31/1990, O.U.G. nr. 109/2011)

Criteriile de evaluare / selecţie finală a candidaţilor – INTERVIU:

1. Dosarul de candidatură.

2. Matricea profilului de candidat.

3. Declaraţia de intenţie a candidatului.

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

 • copia actului de identitate;
 • copia diplomelor de studii;
 • curriculum vitae
 • Documente/adeverință în original din care rezultă experiența în administrarea /managementul unor societăți comerciale, inclusiv din sectorul privat.
 • Copie carnet de muncă și extras revisal sau adeverință după caz.
 • cazierul judiciar / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 1;
 • cazier fiscal / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 2;
 • adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 3;
 • declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare şi selecţie conform formular nr. 4;
 • declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţia unui conflict de interese conform formular nr. 5;
 • declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională conform formular nr.6.
 • declaratie privind continutul dosarului de candidatura conform formular nr. 7

Candidaţii incluşi pe lista scurtă urmează să-şi completeze dosarul de candidatură cu cazierul judiciar, cazierul fiscal şi adeverinţă medicală, în cazul în care acestea nu au fost depuse la data depunerii dosarului.

Originalele actelor depuse la dosar vor fi văzute de comisie la proba de interviu.

Documentele necesare în procesul de recrutare / selecţie şi formularele de declaraţii se regăsesc pe pagina de internet a Societăţii TERMO-SERVICE S.A. (www.tsiasi.ro).

Dosarul de candidatură se va depune până la data de 05.09.2019, ora 16.00 la Serviciul Resurse Umane al Societatii TERMO-SERVICE S.A, Str. Gradinari Nr. 8, Iasi, Judetul Iasi în dosar plic închis şi sigilat, unde va primi un număr de înregistrare şi data certă a depunerii. Dosarul va avea menţionat “Candidatura pentru funcţia de Director General al Societatii TERMO-SERVICE S.A” , precum numele şi prenumele candidatului. O copie a dosarului va fi trimisă obligatoriu si pe adresa de mail a expertului independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL respectiv [email protected]

Plicurile ajunse după data şi ora menţionată nu vor fi luate în considerare.

Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor şi care se regăsesc pe lista scurtă, vor fi evaluaţi în cadrul interviului, ora şi locul desfăşurării acestuia urmând a fi anunţate personal fiecarui candidat . Relaţii suplimentare se pot obţine si la telefon: 0799.35.85.92.

ocesului de recrutare şi selecţie pentru cinci poziţii de membru în Consiliul de Administraţie la Societatea TERMO-SERVICE S.A, în conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și prevederile H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Societatea TERMO-SERVICE SA IAȘI, asistată de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRLanunță începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru poziția de Director General al Societăţii

Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt:

 1. Evaluarea prealabilă dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă.
 2. Evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă. Interviul.

Condiţiile generale minime obligatorii care vor fi indeplinite perntru funcția de director general sunt:

 • studii superioare de lungă durată la o instituție de învățământ superior acreditată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalent în domeniul economic;
 • cunoașterea limbii române (scris și vorbit) și cetățenia română sau cetățenia altor state UE, cu condiția să aibă domiciliul în Romania;
 • capacitatea deplină de exercitiu;
 • stare de sanătate corespunzătoare funcției pentru care candidează atestată pe bază de documente medicale;
 • nu au înscrieri în cazierul fiscal și judiciar;
 • să nu fie incompatibil cu ocuparea postului respectiv, potrivit legii
 • să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani
 • să nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sancţionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările si completările ulterioare, pentru infracţiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările si completările ulterioare.

Condiții specifice

 • Studii superioare de lunga durată la o institutie de invatamant superior acreditata, absolvite cu diploma de licență în domeniul in domeniul economic sau echivalent în domeniul economic;;
 • Vechime de minimum 10 ani în muncă
 • Experiență de conducere de minimum 5 ani în cadrul unor societăți comerciale, regii autonome sau instituții publice
 • Experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus de cel puțin 3 ani
 • Cunoaşterea legislaţiei privind societăţile comerciale şi a ordonanţei privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (Legea nr. 31/1990, O.U.G. nr. 109/2011)

Criteriile de evaluare / selecţie finală a candidaţilor – INTERVIU:

1. Dosarul de candidatură.

2. Matricea profilului de candidat.

3. Declaraţia de intenţie a candidatului.

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

 • copia actului de identitate;
 • copia diplomelor de studii;
 • curriculum vitae
 • Documente/adeverință în original din care rezultă experiența în administrarea /managementul unor societăți comerciale, inclusiv din sectorul privat.
 • Copie carnet de muncă și extras revisal sau adeverință după caz.
 • cazierul judiciar / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 1;
 • cazier fiscal / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 2;
 • adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 3;
 • declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare şi selecţie conform formular nr. 4;
 • declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţia unui conflict de interese conform formular nr. 5;
 • declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională conform formular nr.6.
 • declaratie privind continutul dosarului de candidatura conform formular nr. 7

Candidaţii incluşi pe lista scurtă urmează să-şi completeze dosarul de candidatură cu cazierul judiciar, cazierul fiscal şi adeverinţă medicală, în cazul în care acestea nu au fost depuse la data depunerii dosarului.

Originalele actelor depuse la dosar vor fi văzute de comisie la proba de interviu.

Documentele necesare în procesul de recrutare / selecţie şi formularele de declaraţii se regăsesc pe pagina de internet a Societăţii TERMO-SERVICE S.A. (www.tsiasi.ro).

Dosarul de candidatură se va depune până la data de 05.09.2019, ora 16.00 la Serviciul Resurse Umane al Societatii TERMO-SERVICE S.A, Str. Gradinari Nr. 8, Iasi, Judetul Iasi în dosar plic închis şi sigilat, unde va primi un număr de înregistrare şi data certă a depunerii. Dosarul va avea menţionat “Candidatura pentru funcţia de Director General al Societatii TERMO-SERVICE S.A” , precum numele şi prenumele candidatului. O copie a dosarului va fi trimisă obligatoriu si pe adresa de mail a expertului independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL respectiv [email protected]

Plicurile ajunse după data şi ora menţionată nu vor fi luate în considerare.

Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor şi care se regăsesc pe lista scurtă, vor fi evaluaţi în cadrul interviului, ora şi locul desfăşurării acestuia urmând a fi anunţate personal fiecarui candidat . Relaţii suplimentare se pot obţine si la telefon: 0799.35.85.92.

Etapele de desfăşurare ale procesului de recrutare şi selecţie sunt:

 1. Evaluarea prealabilă a dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă.
 2. Evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă. Interviul.

Condiţiile generale ale procesului de selecţie prealabilă sunt:

 • cel puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar, de cel puţin 5 ani;
 • în cazul consiliilor de administraţie al căror număr de membri se încadrează în prevederile art. 28, alin.(1) al Legii nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcţionarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice;
 • în mod obligatoriu, în selecţia candidaţilor se va avea în vedere evitarea situaţiilor de conflict de interese sau incompatibilităţi;
 • majoritatea membrilor consiliului de administraţie este formată din administratori neexecutivi şi independenţi, în sensul art. 138^2 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăşi 4 ani;
 • o persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator în societăţi sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României.

Candidaţii care vor fi selectaţi pentru a fi înscrişi pe lista scurtă vor fi ulterior înştiinţaţi să depună o Declaraţie de intenţie realizată în conformitate cu Scrisoarea de aşteptări. Selecţia are la bază principiile nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei.

Condiţiile generale minime obligatorii care vor fi îndeplinite de către membrii Consiliului sunt următoarele:

 1. să aibă cetățenia română sau cetațenia altor state membre ale Uniunii Europene, cu condiția să aibă domiciliul în România;
 2. Să cunoască foarte bine limba română (scris, vorbit);
 3. Să aibă capacitate deplină de exercițiu și să fie apt din punct de vedere medical;
 4. Să nu aibă înscrieri în cazierul judiciar și fiscal;
 5. Să fie absolvent al unei instituții de învățământ superior, cu diplomă de licență sau echivalentă, în următoarele domenii de licență: contabilitate, economie, finanțe, drept, administrarea afacerilor, inginerie civilă;
 6. Cel puțin doi dintre candidați să aibă studii de specialitate în domeniul economic sau juridic absolvite cu diplomă de licență și minim 5 ani de experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, audit sau financiar;
 7. Să nu fi fost destituit dintr-o funcție publică și/sau să nu îi fi încetat contractul individual de muncă din motive disciplinare, în ultimii cinci ani;
 8. Să nu se afle în conflict de interese potrivit legii și statutului societății cu poziția de membru în Consiliul de Administrație al societății;
 9. Să nu fi fost condamnat pentru săvârșirea unor infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr.656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare.
 10. Candidații să nu exercite concomitent mai mult de 3 mandate de administrator și/sau membru al consiliului de supraveghere în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României, conform art.33 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare - declarație pe propria răspundere;
 11. Nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice;
 12. Majoritatea membrilor consiliului de administrație va fi formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138^2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Candidaturile care provin din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice, trebuie să dețină studii superioare finalizate cu diplomă de licență sau echivalentă, în următoarele domenii de licență: contabilitate, economie, finanțe, științe administrative, cu o experiență în specialitatea studiilor de cel puțin cinci ani.

Alături de condițiile de mai sus, persoanele vor fi evaluate și selectate și în baza următoarelor criterii:

 • Criterii obligatorii: gestionarea afacerii, viziune strategică, luarea deciziilor, colaborare și cooperare cu alte părti, integritate, independență, abilităţi de comunicare interpersonală; alinierea cu Scrisoarea de așteptări (pentru persoanele din lista scurtă);
 • Criterii opționale: cunoștințe despre domeniul de activitate al societății și despre domeniul utilităților publice, monitorizare și control, organizare și planificare, experienţă pe plan local şi international, expunere politică.

Candidații selectați conform condițiilor minime de mai sus, vor fi evaluați în baza matricei Consiliului.

Criteriile sunt măsurate, de regulă, pe o scală de la 1 la 5, unde 1 înseamnă „Novice” și 5 înseamnă „Expert”.

Criteriile de evaluare / selecţie finală a candidaţilor – INTERVIUL:

1. Dosarul de candidatură.

2. Matricea profilului de candidat.

3. Declaraţia de intenţie a candidatului.

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

 • copia actului de identitate;
 • copia diplomelor de studii (documente care atestă educația și pregătirea profesională);
 • curriculum vitae (model european conform H.G. nr.1021/2004);
 • cazierul judiciar/declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 1*;
 • cazier fiscal/declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 2*;
 • adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare/declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 3*;
 • copie carnet de muncă, extras Revisal sau adeverință, după caz;
 • declaraţie pe proprie răspundere privind statutul de independent conform formular nr. 4;
 • declaraţie pe proprie răspundere privind calitatea de membru în consilii de administraţie ale întreprinderilor publice, altele decât cel în care urmează a fi numit, conform formular nr. 5;
 • declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în cadrul procedurii de recrutare şi selecţie precum și de a putea fi verificate informațiile furnizate - formular nr. 6;
 • declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţia unui conflict de interese conform formular nr. 7;
 • declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art.6 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională conform formular nr. 8;
 • declaraţie pe proprie răspundere privind apartenenţa politică formular nr. 9;
 • declaraţie privind rezultatele economico-financiare ale societăţilor/regiilor autonome pe perioada administrării/conducerii – formular nr.10.

* Candidaţii incluşi pe lista scurtă sunt obligați să-şi completeze dosarul de candidatură cu cazierul judiciar, cazierul fiscal şi adeverinţă medicală, în cazul în care acestea nu au fost depuse la data depunerii dosarului.

Originalele actelor depuse la dosar vor fi văzute de comisie la proba de interviu.

Expertul independent și Comisia de selecție își rezervă dreptul de a solicita, pe parcursul procesului de evaluare și selecție, documente/ informații noi care pot clarifica anumite aspecte din dosarul de candidatură.

Documentele necesare în procesul de recrutare/selecţie şi formularele de declaraţii se regăsesc pe pagina de internet a Societății TERMO-SERVICE S.A.https://tsiasi.roşi pe pagina de internet a autorității publice tutelare: www.primaria-iasi.ro

Dosarul de candidatură se va depune până la data de 20.06.2019, ora 16:00 la Registratura Municipiului Iaşi, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt Nr. 11, Iaşi, Judeţul Iaşi, în dosar plic închis, unde va primi un număr de înregistrare şi data certă a depunerii, precum și în format electronic pe adresa expertului independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL: [email protected]. Atât în format letric cât şi în format electronic dosarul va avea menţionat Candidatura pentru funcţia de membru în Consiliul de Administraţie la Societatea TERMO-SERVICE S.A., precum numele, prenumele şi domiciliul candidatului.

Plicurile conținând dosarele candidaților înregistrate după data şi ora menţionată nu vor fi luate în considerare, de asemenea nici aplicațiile care nu sunt trimise în format electronic.

Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor şi care se regăsesc pe lista scurtă, vor fi evaluaţi în cadrul interviului, ora şi locul desfăşurării acestuia urmând a fi anunţate personal, prin e-mail sau telefonic, fiecăruia dintre candidați.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Iaşi, telefon 0232.267.582 int.248 și la expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL, telefon 0799.358.582.

Alte articole

Ooni Koda
© Copyright 2024 BaniSiAfaceri

Web Design by Dow Media | Gazduire Web by SpeedHost.ro