Anunț recrutare și selecție Director General al Societății Aquaterm AG '98 SA

6 decembrie 2019

Societatea AQUATERM AG ’98 SA asistata de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL anunta începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru pozitia de Director General al Societăţii

Procedura de selectie se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvenului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobata si modificata prin Legea 111/2016 și ale Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanața de urgență a Guvemului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, având în vedere contextul organizațional, obiectivele și rezultatele așteptate, strategia întreprinderii publice și elementele cheie cerute directorului general pentru asigurarea unei activități de succes a întreprinderii publice.

Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt:

 1. Evaluarea prealabilă dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă.
 2. Evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă. Interviul.

Condiţiile generale ale procesului de selecţie prealabilă sunt:

 1. Studii superioare de lunga durata la o institutie de invatamant superior acreditata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalent in domeniul economic / financiar-contabil / juridic / tehnic;
 2. Cunoasterea limbii romane (scris si vorbit) si cetatenia romana sau cetatenia altor state UE, cu conditia sa aiba domiciliul in Romania;
 3. Capacitatea deplina de exercitiu;
 4. Stare de sanatate corespunzatoare functiei pentru care candideaza atestata pe baza de documente medicale;
 5. Nu au inscrieri in cazierul fiscal si judiciar;
 6. Sa nu fie incompatibil cu ocuparea postului respectiv, potrivit legii
 7. Sa nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare sau imputabile salariatului în ultimii 5 ani
 8. Să nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sancţionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările si completările ulterioare, pentru infracţiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările si completările ulterioare.

Conditii specifice

 1. Studii superioare de lunga durata la o institutie de invatamant superior acreditata, absolvite cu diploma de licenta in domeniul economic/financiar-contabil / juridic / tehnic;
 2. Vechime de minimum 7 ani in munca / experienta profesionala;
 3. Să aibă experienţă de consultanţă în management, conducere şi/sau administrare minimum 5 ani in cadrul unor întreprinderi publice, regii autonome, institutii publice ori societăţi din sectorul privat;
 4. Experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus;
 5. Cunoaşterea legislaţiei privind societăţile comerciale şi a ordonanţei privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (Legea nr. 31/1990, O.U.G. nr. 109/2011)
 6. Sa aiba experiență în domeniile care oglindesc activitatea societății și anticipează provocările societății în anii următori.

Pentru a se califica pentru poziție, candidații trebuie să posede următoarele cunoștințe, aptitudini și abilități:

a. Competente specifice sectorului de activitate al întreprinderii publice
Următoarele obiective specifice principale vor fi avute în vedere la stabilirea competențelor în domeniul de activitate al societății:

 • cunoștinte de sector specifice întreprinderii publice ;
 • cunoștinte despre reglementările specifice serviciilor publice;

b. Competente profesionale de importanta strategică/tehnică
Directorul general va avea experiență în:

 • îmbunătățirea performanței societăților și serviciilor pe care le-a administrat sau condus, bune capacități strategice și de evaluare a impactulului deciziilor privind societatea și părțile interesate ale acesteia;
 • întelegerea rolului sau în oferirea unei direcții strategice pentru organizație pe termen lung;
 • evaluarea opțiunilor strategice și a riscurilor,
 • identificarea priorităților strategice și contributia Ia prezentarea de direcții strategice Consiliului de Administratie , în scopul de a oferi valoare și creștere pentru societate pe termen lung;
 • cunoștinte și abilități de a evalua opțiuni strategice și riscuri, de a identifica priorități și de a contribui la îmbunătățirea strategiei de dezvoltare a societății;
 • cunoștințe și practici de management financiar și abilitatea de a comunica în clar așteptările și acțiunile necesare pentru realizarea indicatorilor stabiliți de Consiliul de Administratie;
 • cunoștințe pentru managementul riscului, inclusiv abilitatea de a identifica, cuantifica și propune strategii pentru managementul riscului;
 • are o înțelegere a sistemului legal și a mediilor legale în care operează societatea.

c. Guvernanta corporativă
O puternică înțelegere a principiilor și practicilor de guvernanță corporativă cu privire la:

 • practici și principii de guvernanță corporativă, este familiarizat/ă cu legislația și politicile guvernamentale referitoare la guvernanța întreprinderilor publice și înțelege importanța gestionarii resurselor publice într-o manieră transparentă și eficace;
 • rolului și responsabilitățillor directorului;
 • gândire strategică și previziuni ;
 • monitorizarea performanței
 • înțelege responsabilitățile functiei privind monitorizearea organizației și responsabilitățile sale legale, etice sau sociale.

d. Social si personal
Se au în vedere următoarele:

 • Dezvoltarea și motivarea personalului;
 • Relaționarea cu succes cu alții în diverse grupuri și situații, promovând relațiile armonioase de lucru;
 • Eficienta în negocierea de înțelegeri care obțin rezultatele dorite, într-o manieră ce demonstrează respect și integritate;
 • Imbunatatirea siguranței și sănătății ocupaționale a angajaților;
 • Creșterea productivității muncii și a performanței personalului.

e. Etică si integritate
Se comportă cu integritate, onestitate și transparență în relația cu alții și cu societatea.

Evitarea situațiilor de conflict de interese sau incompatibilități prevăzute de O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare

f. Independentă

Posedă o gândire independentă și este capabil/ă să ofere provocarea și rigoarea necesare pentru a asista consiliul de administratie în realizarea unei înțelegeri globale a informațiilor și opțiunilor care facilitează un standard înalt în luarea deciziilor.

g. Alinierea cu Scrisoarea de asteptari a actionarilor

Criterii de evaluare si selectie la interviu:

 1. Indeplinirea criteriilor generale si specifice si a celor prevazute in OUG109/2011, Legea 111/2016 si HG722/2016 privind normele de aplicare
 2. Cunostinte de afaceri in privinta obiectului de activitate al societatii
 3. Cunostinte, experienta si abilitati manageriale

Candidatii selectati conform conditiilor minime de mai sus vor fi evaluati in baza matricei Profilului Candidatului.

Criteriile de evaluare / selecţie finală a candidaţilor – INTERVIU:

 1. Dosarul de candidatură.
 2. Matricea profilului de candidat.
 3. Declaraţia de intenţie a candidatului.

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

 • copia actului de identitate;
 • copia diplomelor de studii;
 • curriculum vitae
 • Documente/adeverință în original din care rezultă experiența în administrarea /managementul unor societăți comerciale, inclusiv din sectorul privat.
 • Copie carnet de muncă și extras revisal sau adeverință după caz.
 • cazierul judiciar / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 1;
 • cazier fiscal / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 2;
 • adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 3;
 • declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii
 • de recrutare şi selecţie conform formular nr. 4;
 • declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţia unui conflict de interese conform formular nr. 5;
 • declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională conform formular nr.6.

*Candidaţii incluşi pe lista scurtă urmează să-şi completeze dosarul de candidatură cu cazierul judiciar, cazierul fiscal şi adeverinţă medicală, în cazul în care acestea nu au fost depuse la data depunerii dosarului.

Originalele actelor depuse la dosar vor fi văzute la proba de interviu.

Documentele necesare în procesul de recrutare / selecţie şi formularele de declaraţii se regăsesc pe pagina de internet a Societăţii AQUATERM AG ’98 S.A. (www.aquatermag98.ro).

Dosarul de candidatură se va depune până la data de 06.01.2020, ora 15.30 la registratura Societatii AQUATERM AG ’98 S.A, Strada Negru Vodă 4, Curtea de Argeș, Judetul Arges 115300 în dosar plic închis şi sigilat, unde va primi un număr de înregistrare şi data certă a depunerii. Dosarul va avea menţionat “Candidatura pentru funcţia de Director General al Societatii AQUATERM AG ’98 S.A” , precum si numele şi prenumele candidatului.

Obligatoriu o copie a dosarului va fi trimisa si pe adresa de mail a expertului independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL respectiv [email protected]

Plicurile ajunse după data şi ora menţionată nu vor fi luate în considerare.

Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor şi care se regăsesc pe lista scurtă, vor fi evaluaţi în cadrul interviului, ora şi locul desfăşurării acestuia urmând a fi anunţate personal fiecarui candidat . Relaţii suplimentare se pot obţine si la telefon: 0799.35.85.82.

Alte articole

Ooni Koda
© Copyright 2023 BaniSiAfaceri

Web Design by Dow Media | Gazduire Web by SpeedHost.ro