Anunț recrutare și selecție Director General al Societății AQUASERV S.A. Tulcea

30 ianuarie 2020

Societatea AQUASERV S.A TULCEA , asistata de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL anunta începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru pozitia de Director General al Societăţii

Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt:

 1. Evaluarea prealabilă a dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă.
 2. Evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă. Interviul.

Condiţiile generale minime obligatorii ale procesului de selecţie pentru functia de Director General sunt urmatoarele:

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă in domeniul tehnic, economic, juridic;
 • experienta în management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice sau a unor societăți din sectorul privat de minim 5 ani;
 • cel putin 10 ani de experienta profesionala in domeniul studiilor superioare absolvite;
 • experienta in managementul investitiilor cu fonduri europene;
 • experienta in negociere, dialog social, comunicare institutionala si interpersonala;
 • participarea in organizatii nationale sau internationale constituite in domeniul de activitate al societatii;
 • cunoașterea limbii române (scris și vorbit);
 • capacitate deplină de exercițiu;
 • să nu aibă înscrieri în cazierul fiscal și judiciar;
 • nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate;
 • cunoaşterea legislaţiei privind societăţile comerciale şi a ordonanţei privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (Legea nr. 31/1990, O.U.G. nr. 109/2011), precum si a legislatiei speciale din domeniu

Criteriile de evaluare / selecţie finală a candidaţilor – INTERVIU:

 1. Dosarul de candidatură.
 2. Matricea profilului de candidat.
 3. Declaraţia de intenţie a candidatului.

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

 • opis documente
 • cerere de înscriere
 • copia actului de identitate;
 • copia diplomelor de studii;
 • curriculum vitae
 • cazierul judiciar/ declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 1;
 • cazier fiscal / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 2;
 • adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 3;
 • declaratie ca informatiile cuprinse in dosarul de candidatura corespund situatiei reale a candidatului – formular 4
 • declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională conform formular nr.5.
 • declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare şi selecţie conform formular nr. 6;
 • declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţia unui conflict de interese conform formular nr. 7;

* Candidaţii incluşi pe lista scurtă urmează să-şi completeze dosarul de candidatură cu cazierul judiciar, cazierul fiscal şi adeverinţă medicală, în cazul în care acestea nu au fost depuse la data depunerii dosarului.

Originalele actelor depuse la dosar vor fi văzute de comisie la proba de interviu.

Documentele necesare în procesul de recrutare / selecţie şi formularele de declaraţii se regăsesc pe pagina de internet a Societăţii AQUASERV S.A. (www.aquaservtulcea.ro).

Dosarul de candidatură se va depune până la data de 02.03.2020, ora 15.00 la Registratura Societatii AQUASERV SA, Str. Rezervorului Nr. 2, Tulcea, Judetul Tulcea în dosar plic închis şi sigilat, unde va primi un număr de înregistrare şi data certă a depunerii. Dosarul va avea menţionat “Candidatura pentru funcţia de Director General al Societatii AQUASERV S,A” , precum numele şi prenumele candidatului. O copie a dosarului va fi trimisa obligatoriu si pe adresa de mail a expertului independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL respectiv [email protected]

Plicurile ajunse după data şi ora menţionată nu vor fi luate în considerare.

Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor şi care se regăsesc pe lista scurtă, vor fi evaluaţi în cadrul interviului, ora şi locul desfăşurării acestuia urmând a fi anunţate personal fiecarui candidat .

CRITERII DE SELECTIE:

Competențe:

a) Competențe specifice sectorului de activitate

b) Competente profesionale de importantă strategică

c) Competențe de guvernanta corporativă

d) Competențe sociale si personale

Trăsături:

a) Integritate și reputație
b) Independență
c) Expunere politica
d) Alinierea cu scrisoarea de așteptări a acționarilor

Relaţii suplimentare se pot obţine si la telefon: 0799.35.85.92.

Alte articole

Ooni Koda
© Copyright 2023 BaniSiAfaceri

Web Design by Dow Media | Gazduire Web by SpeedHost.ro