Anunț recrutare și selecție 7 poziții membru CA al Societății SALUBRIS S.A. Iași

8 martie 2023

Municipiul Iaşi, prin expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS în consultare cu Comisia de selecție de la nivelul autorității publice tutelare, anunţă organizarea procesului de recrutare şi selecţie pentru șapte poziții de membru în Consiliul de Administraţie la Societatea SALUBRIS S.A, în conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și prevederile H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Etapele de desfăşurare ale procesului de recrutare şi selecţie sunt:

 1. Evaluarea prealabilă a dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă.
 2. Evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă. Interviul.

Condiţiile generale ale procesului de selecţie prealabilă sunt:

 • cel puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar, de cel puţin 5 ani;
 • în cazul consiliilor de administraţie al căror număr de membri se încadrează în prevederile art.28, alin.(2) a Legii nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, nu pot fi mai mult de doi membri din rândul funcţionarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice;
 • în mod obligatoriu, în selecţia candidaţilor se va avea în vedere evitarea situaţiilor de conflict de interese sau incompatibilităţi;
 • membrii consiliului de administrație vor fi administratori neexecutivi și în majoritate independenți, în sensul art.138^2 din Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăşi 4 ani;
 • o persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator în societăţi sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României.

Candidaţii care vor fi selectaţi pentru a fi înscrişi pe lista scurtă vor fi ulterior înştiinţaţi să depună o Declaraţie de intenţie realizată în conformitate cu Scrisoarea de aşteptări. Selecţia are la bază principiile nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei.

Condiţiile generale minime obligatorii care vor fi îndeplinite de către membrii Consiliului sunt următoarele:

 1. să aibă cetățenia română sau cetațenia altor state membre ale Uniunii Europene, cu condiția să aibă domiciliul în România;
 2. Să cunoască foarte bine limba română (scris, vorbit);
 3. Să aibă capacitate deplină de exercițiu și să fie apt din punct de vedere medical;
 4. Să nu aibă înscrieri în cazierul judiciar și fiscal;
 1. Să fie absolvent al unei instituții de învățământ superior, cu diplomă de licență sau echivalentă, în următoarele domenii de licență: contabilitate, economie, finanțe, administrarea afacerilor, marketing, drept, științe administrative, inginerie mecanică, inginerie electrică și ingineria mediului.
 2. Cel puțin doi dintre candidați să aibă studii de specialitate în domeniul economic sau juridic absolvite cu diplomă de licență și minim 5 ani de experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, audit sau financiar;
 1. cel puțin un membru trebuie să dețină calificarea de auditor financiar sau să aibă experiență de cel puțin 3 ani dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul Comitetelor de audit formate la nivelul Consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public;
 2. Să nu fi fost destituit dintr-o funcție publică și/sau să nu îi fi încetat contractul individual de muncă din motive disciplinare, în ultimii cinci ani;
 3. Să nu se afle în conflict de interese potrivit legii și statutului societății cu poziția de membru în Consiliul de Administrație al societății;
 4. Să nu fi fost condamnat pentru săvârșirea unor infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr.129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum şi pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.
 5. Candidații să nu exercite concomitent mai mult de 3 mandate de administrator și/sau membru al consiliului de supraveghere în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României, conform art.33 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare - declarație pe propria răspundere;
 6. Nu pot fi mai mult de doi membri din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice;
 7. membrii consiliului de administrație vor fi administratori neexecutivi și în majoritate independenți, în sensul art.138^2 din Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Candidaturile care provin din rândul funcționarilor publici sau a altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice, trebuie să dețină studii superioare finalizate cu diplomă de licență sau echivalentă, în următoarele domenii de licență: contabilitate, economie, finanțe, administrarea afacerilor, marketing, drept, științe administrative, inginerie mecanică, electrică și ingineria mediului.

Alături de condițiile de mai sus, persoanele vor fi evaluate și selectate în baza următoarelor criterii:

 • Criterii obligatorii: gestionarea afacerii, viziune strategică, luarea deciziilor, colaborare și cooperare cu alte părti, integritate, independență, abilităţi de comunicare interpersonală; alinierea cu Scrisoarea de așteptări (pentru persoanele din lista scurtă);
 • Criterii opționale: cunoștințe despre domeniul de activitate al societății și despre domeniul utilităților publice, monitorizare și control, organizare și planificare, experienţă pe plan local şi international, expunere politică.

Candidații selectați conform condițiilor minime de mai sus, vor fi evaluați în baza matricei Consiliului.

Criteriile sunt măsurate, de regulă, pe o scală de la 1 la 5, unde 1 înseamnă „Novice” și 5 înseamnă „Expert”.

Criteriile de evaluare/selecţie finală a candidaţilor – INTERVIUL:

 1. Dosarul de candidatură.
 2. Matricea profilului de candidat.
 3. Declaraţia de intenţie a candidatului.

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

 • copia actului de identitate;
 • copia diplomelor de studii (documente care atestă educația și pregătirea profesională);
 • curriculum vitae (model european conform H.G. nr.1021/2004);
 • cazierul judiciar/declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 1*;
 • cazier fiscal/declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 2*;
 • adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare/declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 3*;
 • copie carnet de muncă, extras Revisal sau adeverință, după caz;
 • declaraţie pe proprie răspundere privind statutul de independent conform formular nr. 4;
 • declaraţie pe proprie răspundere privind calitatea de membru în consilii de administraţie ale întreprinderilor publice, altele decât cel în care urmează a fi numit, conform formular nr. 5;
 • declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în cadrul procedurii de recrutare şi selecţie precum și de a putea fi verificate informațiile furnizate - formular nr. 6;
 • declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţia unui conflict de interese conform formular nr. 7;
 • declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională conform formular nr. 8;
 • declaraţie pe proprie răspundere privind apartenenţa politică formular nr. 9;
 • declaraţie privind rezultatele economico-financiare ale societăţilor/regiilor autonome pe perioada administrării/conducerii – formular nr.10.

* Candidaţii incluşi pe lista scurtă sunt obligați să-şi completeze dosarul de candidatură cu cazierul judiciar, cazierul fiscal şi adeverinţă medicală, în cazul în care acestea nu au fost depuse la data depunerii dosarului.

Originalele actelor depuse la dosar pot fi văzute de comisie la proba de interviu.

Expertul independent și Comisia de selecție își rezervă dreptul de a solicita, pe parcursul procesului de evaluare și selecție, documente/informații noi care pot clarifica anumite aspecte din dosarul de candidatură.

Documentele necesare în procesul de recrutare/selecţie şi formularele de declaraţii se regăsesc pe pagina de internet a Societății SALUBRIS S.A. www.salubris.ro şi pe pagina de internet a autoritatii publice tutelare: www.primaria-iasi.ro

Dosarul de candidatură se va depune până la data de 10.04.2023, ora 16:00 la Registratura Municipiului Iaşi, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt Nr. 11, Iaşi, Judeţul Iaşi, în dosar plic închis, unde va primi un număr de înregistrare şi data certă a depunerii, precum și în format electronic pe adresa expertului independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL: [email protected]. Atât în format letric cât şi în format electronic, dosarul va avea menţionat Candidatura pentru funcţia de membru în Consiliul de Administraţie la Societatea SALUBRIS S.A., numele, prenumele şi domiciliul candidatului.

Plicurile conținând dosarele candidaților înregistrate după data şi ora menţionată nu vor fi luate în considerare, de asemenea nici aplicațiile care nu sunt trimise în format electronic.

Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor şi care se regăsesc pe lista scurtă, vor fi evaluaţi în cadrul interviului, ora şi locul desfăşurării acestuia urmând a fi anunţate personal, prin e-mail sau telefonic, fiecăruia dintre candidați.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL, telefon 0799.358.582.

Alte articole

Ooni Koda
© Copyright 2024 BaniSiAfaceri

Web Design by Dow Media | Gazduire Web by SpeedHost.ro