Anunț recrutare și selecție 5 poziții membru în Consiliul de Administraţie al S.C. Ecopiaţa S.A

1 februarie 2018

Municipiul Iaşi, prin Comisia de selecție, anunţă organizarea procesului de recrutare şi selecţie pentru cinci poziţii de membru în Consiliul de Administraţie al S.C. Ecopiaţa S.A, întreprindere publică al cărei acţionar unic este, în conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și prevederile H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt:

 1. Evaluarea prealabilă a dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă.
 2. Evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă. Interviul.

Condiţiile generale ale procesului de selecţie prealabilă sunt:

 • cel puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar, de cel puţin 5 ani;
 • în cazul consiliilor de administraţie al căror număr de membri se încadrează în prevederile art. 28, alin.(4) al Legii 111/2016, nu poate fi mai mult de 1 membru din rândul funcţionarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice;
 • în mod obligatoriu, în selecţia candidaţilor se va avea în vedere evitarea situaţiilor de conflict de interese sau incompatibilităţi;
 • majoritatea membrilor consiliului de administraţie este formată din administratori neexecutivi şi independenţi, în sensul art. 138^2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăşi 4 ani;
 • o persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator în societăţi sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României.

Candidaţii care vor fi selectaţi pentru a fi înscrişi pe lista scurtă vor fi ulterior înştiinţaţi să depună o Declaraţie de intenţie realizată conform Scrisorii de aşteptări.

Selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei.

Condiţiile generale minime obligatorii care vor fi îndeplinite de către membrii Consiliului sunt următoarele:

 • sa aiba cetatenia romana sau cetatenia altor state membre ale Uniunii Europene, cu conditia sa aiba domiciliul in Romania;
 • Sa cunoasca foarte bine limba romana (scris, vorbit);
 • Sa aiba capacitate deplina de exercitiu si sa fie apt din punct de vedere medical;
 • Sa nu aiba inscrieri in cazierul judiciar si fiscal;
 • Sa fie absolvent al unei institutii de invatamant superior, cu diplomă de licență, din domeniul economic/ juridic/ administratie publica/ tehnic;
 • In cazul candidatilor din statele membre UE, diploma de studii trebuie sa fie recunoscuta in Romania. Acest criteriu se aplica candidatilor pentru functia de administrator, absolventi ai unei institutii de invatamant superior din domeniul economic sau juridic;
 • Cel putin doi dintre candidati sa aiba studii de specialitate de lunga durata in domeniul economic sau juridic absolvite cu diploma de licenta si minim 5 ani de experienta in domeniul economic, juridic, contabilitate, audit sau financiar;
 • Sa nu fi fost destituit dintr-o functie publica si/sau sa nu ii fi incetat contractul individual de munca din motive disciplinare, in ultimii cinci ani;
 • Sa nu se afle in conflict de interese potrivit legii și statutului societății cu poziția de membru în Consiliul de Administrație al societății;
 • Sa nu fi fost condamnat pentru savarsirea unor infractiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare.
 • Candidatii sa nu faca parte concomitent din mai mult de 3 consilii de administratie ale unor regii autonome sau societati comerciale, conform art. 33 din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, aprobata prin Legea nr. 111/2016 - declaratie pe propria raspundere;
 • Nu poate fi mai mult de un membru din randul functionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autoritatii publice tutelare ori din cadrul altor autoritati sau institutii publice;
 • Majoritatea membrilor consiliului de administratie va fi formata din administratori neexecutivi si independenti, în sensul art. 138^2 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Candidaturile care provin din randul functionarilor publici sau a altor categorii de personal din cadrul autoritatii publice tutelare ori din cadrul altor autoritati sau institutii publice, trebuie sa detină studii superioare finalizate cu diploma de licenta in domeniul economic/ administratie publica/ management/ marketing cu o experienta in specialitatea studiilor de cel putin trei ani si nu trebuie sa fie in prezent, membrii vreunui partid politic.

Alături de condițiile de mai sus, persoanele vor fi evaluate și selectate și în baza următoarelor criterii:

 • Criterii obligatorii: gestionarea afacerii, viziune strategică, luarea deciziei, colaborare și cooperare cu alte părti, integritate, independență, abilităţi de comunicare interpersonală; alinierea cu Scrisoarea de așteptări (pentru persoanele din lista scurtă);
 • Criterii opționale: cunoștințe despre domeniul de activitate al societății și/sau despre domeniul utilităților publice, monitorizare și control, organizare și planificare, experienţă pe plan local şi international, expunere politică;

Candidatii selectati conform conditiilor minime de mai sus, vor fi evaluati in baza matricei Consiliului.

Criteriile sunt măsurate, de regulă, pe o scală de la 1 la 5, unde 1 înseamnă “Novice” și 5 înseamnă “Expert”.

Criteriile de evaluare / selecţie finală a candidaţilor – INTERVIUL:

 1. Dosarul de candidatură.
 2. Matricea profilului de candidat.
 3. Declaraţia de intenţie a candidatului.

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

 • copia actului de identitate;
 • copia diplomelor de studii (documente care atestă educația și pregătirea profesională);
 • curriculum vitae (model european conform H.G. nr.1021/2004);
 • cazierul judiciar/declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 1*;
 • cazier fiscal/declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 2*;
 • adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 3*;
 • copie carnet de muncă, extras Revisal sau adeverință după caz;
 • declaraţie pe proprie răspundere privind statutul de independent conform formular nr. 4;
 • declaraţie pe proprie răspundere privind calitatea de membru în consilii de administraţie ale întreprinderilor publice, altele decât cel în care urmează a fi numit conform formular nr. 5;
 • declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în cadrul procedurii de recrutare şi selecţie precum și de a putea fi verificate informațiile furnizate - formular nr. 6;
 • declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţia unui conflict de interese conform formular nr. 7;
 • declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională conform formular nr. 8;
 • declaraţie pe proprie răspundere privind apartenenţa politică formular nr. 9;
 • declaraţie privind rezultatele economico-financiare ale societăţilor/regiilor autonome pe perioada administrării/conducerii – formular nr.10.

*Candidaţii incluşi pe lista scurtă urmează să-şi completeze dosarul de candidatură cu cazierul judiciar, cazierul fiscal şi adeverinţă medicală, în cazul în care acestea nu au fost depuse la data depunerii dosarului.

Originalele actelor depuse la dosar vor fi văzute de comisie la proba de interviu.

Expertul independent și Comisia de selecție își rezervă dreptul de a solicita, pe parcursul procesului de evaluare și selectie, documente/ informații noi care pot clarifica anumite aspecte din dosarul de candidatură.

Documentele necesare în procesul de recrutare/selecţie şi formularele de declaraţii se regăsesc pe pagina de internet a S.C. ECOPIATA S.A: www.ecopiataiasi.ro şi pe pagina de internet a Autoritatii Publice Tutelare: www.primaria-iasi.ro

Dosarul de candidatură se va depune până la data de 02.03.2018, ora 16:00 la Registratura Municipiului Iaşi, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt Nr. 11, Iaşi, Judeţul Iaşi, în dosar plic închis, unde va primi un număr de înregistrare şi data certă a depunerii, precum și în format electronic pe adresa Expertului independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL: [email protected]. Atât în format letric cât şi în format electronic dosarul va avea menţionat „Candidatura pentru funcţia de membru în Consiliul de Administraţie al S.C. ECOPIAŢA S.A IAȘI”, precum numele, prenumele şi domiciliul candidatului.

Plicurile conținând dosarele candidaților înregistrate după data şi ora menţionată nu vor fi luate în considerare, de asemenea nici aplicatiile care nu sunt trimise în format electronic.

Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor şi care se regăsesc pe lista scurtă, vor fi evaluaţi în cadrul interviului, ora şi locul desfăşurării acestuia urmând a fi anunţate pe site-ul şi la sediul S.C. ECOPIATA S.A. precum si pe site-ul Autoritatii Publice Tutelare.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Iaşi, telefon 0232.267.582 int.248 sau 0749.820.289 și la expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL, telefon 0799.35.85.82

Alte articole

Ooni Koda
© Copyright 2024 BaniSiAfaceri

Web Design by Dow Media | Gazduire Web by SpeedHost.ro