Anunț recrutare și selecție 5 poziții membru CA al Societății SECOM S.A.

19 noiembrie 2021

Asociaţia pentru Managementul Serviciilor de Apă şi de Canalizare Mehedinţi, în calitate de Autoritate Tutelară, asistata de expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS, anunţă începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru 5 (cinci) poziţii de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii SECOM  S.A.

Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt:

 1. Evaluarea prealabilă dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă.
 2. Evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă. Interviul.

Condiţiile generale ale procesului de selecţie prealabilă sunt:

 • nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcţionarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice;
 • în mod obligatoriu, în selecţia candidaţilor se va avea în vedere evitarea situaţiilor de conflict de interese sau incompatibilităţi;
 • majoritatea membrilor consiliului de administraţie este formată din administratori neexecutivi şi independenţi, în sensul art. 1382 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • mandatul administratorilor este stabilit prin act constitutiv, neputând depăşi 4 ani;
 • cel putin doi dintre membrii consiliului de administratie trebuie sa aiba studii economice sau juridice si experienta in domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel putin 5 ani;
 • cel putin unul dintre membrii consiliului de administratie trebuie sa aiba studii economice si experienta in domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel putin 5 ani;
 • o persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator la societăţi sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României;
 • membrii consiliului de administraţie sunt persoane fizice sau juridice, cu experienţă în activitatea de administrare/management a unor întreprinderi publice sau a unor societăţi comerciale profitabile;
 • selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei;
 • candidaţii care vor fi selectaţi pentru a fi înscrişi pe lista scurtă vor fi ulterior înştiinţaţi să depună o declaraţie de intenţie realizată conform scrisorii de aşteptări.

Condiţiile generale de participare sunt:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • cunoaşterea limbii române (scris şi vorbit) ;
 • cetăţenia română sau cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene cu condiţia să aibă domiciliul în România;
 • capacitate deplină de exerciţiu;
 • stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe bază de documente medicale;
 • să nu fi fost destituit/ă dintr-o funcţie publică sau să nu-i fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;
 • sa nu fi fost revocati, in ultimii 5 ani, din functiile de administratori pentru alte consiliI de administratie;
 • nu au înscrieri în cazierul fiscal;
 • nu au inscrieri in cazierul judiciar si nu se afla in desfasurare nici o alta procedura de natura penala impotriva lor;

Criteriile de evaluare / selecţie finală a candidaţilor – INTERVIU:

 1. Dosarul de candidatură.
 2. Matricea profilului de candidat.
 3. Declaraţia de intenţie a candidatului.

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

 • copia actului de identitate;
 • copia diplomelor de studii ;
 • curriculum vitae
 • cazierul judiciar / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 1;
 • cazier fiscal / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 2;
 • adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 3;
 • declaraţie pe proprie răspundere privind statutul de “independent” conform formular nr. 4;
 • declaraţie pe proprie răspundere că nu a fost şi nici nu se află în situaţia desfăşurării unei proceduri de natură penală împotriva sa conform formular nr.5
 • declaraţie pe proprie răspundere privind calitatea de membru în consilii de administraţie ale întreprinderilor publice, altele decât cel în care urmează a fi numit conform formular nr. 6;
 • declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare şi selecţie conform formular nr. 7;
 • declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţia unui conflict de interese conform formular nr. 8;
 • declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională conform formular nr. 9.
 • declaratie pe propria raspundere privind neincadrearea in situatia de revocare – formular 10

* Candidaţii incluşi pe lista scurtă urmează să-şi completeze dosarul de candidatură cu cazierul judiciar, cazierul fiscal şi adeverinţă medicală, în cazul în care acestea nu au fost depuse la data depunerii dosarului.

Originalele actelor depuse la dosar vor fi văzute de comisie la proba de interviu.

Documentele necesare în procesul de recrutare / selecţie şi formularele de declaraţiile se regăsesc pe pagina de internet a Asociaţiei  pentruManagementul Serviciilor de Apă şi de  Canalizare Mehedinţi ( www.cjmehedinti.ro/asociatia-pentru-managementul-serviciilor-de-apa-si-de-canalizare-mehedinti) şi pe pagina de internet a Societăţii SECOM  S.A. (www.secom-mehedinti.ro).

Dosarul de candidatură se va depune până la data de 20.12.2021, ora 12:00 la registratura Asociaţiei pentru Managementul Serviciilor de Apă şi de Canalizare Mehedinţi, în dosar plic închis şi sigilat, unde va primi un număr de înregistrare şi data certă a depunerii. Dosarul va avea menţionat “Candidatura pentru funcţia de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii SECOM S.A“. Obligatoriu o copie a dosarului in format electronic se va depune pe adresa [email protected]

Plicurile ajunse după data şi ora menţionată nu vor fi luate în considerare.

Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelorşi care se regăsescpelistascurtă, vor fi evaluaţiîncadrulinterviului, ora şi locul desfăşurării acestuia urmând a fi anunţatepe site-ul şi la sediul Asociaţiei pentru Managementul Serviciilor de Apăşi deCanalizareMehedinţi , DrobetaTurnuSeverin ,StradaTraian nr.89,camera 3 parter. Relaţiisuplimentare se pot obţine la sediul Asociaţiei pentru Managementul Serviciilor de Apă şi de CanalizareMehedinţi, Str. TraianNr. 89, Cam.3parter,sau la nr.de tel: 0372.521.129interior 433 sau la tel. 0751.025.735.

Alte articole

Ooni Koda
© Copyright 2023 BaniSiAfaceri

Web Design by Dow Media | Gazduire Web by SpeedHost.ro