Anunț recrutare și selecție 5 poziții membru CA al Societății Centrul Național de Învățământ Turistic S.A.

10 octombrie 2022

MINISTERUL ANTREPRENORIATULUI SI TURISMULUI, în calitate de autoritate publică tutelară, prin expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL, anunţă începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru 5 (cinci) poziţii de membru în  Consiliul de Administraţie al Societății Centrul Național de Învățământ Turistic S.A. (CNIT S.A.)

Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt:

 1. Evaluarea prealabilă dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă.
 2. Evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă. Interviul.

Condiţiile generale ale procesului de selecţie prealabilă sunt:

 • cel puţin doi membri trebuie să aibă studii economice sau juridice cu experienţă de cel puţin 5 ani în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar;
 • cel puțin un membru trebuie să dețină calificarea de auditor financiar sau să aibă exepriență de cel puțin 3 ani dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul Comitetelor de audit formate la nivelul Consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public;
 • în cazul consiliilor de administraţie al căror număr de membri se încadrează în prevederile art. 28, alin.(1) al OUG 109/2011, nu poate fi mai mult de 1 membru din rândul funcţionarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice;
 • în mod obligatoriu, în selecţia candidaţilor se va avea în vedere evitarea situaţiilor de conflict de interese sau incompatibilităţi;
 • majoritatea membrilor consiliului de administraţie este formată din administratori neexecutivi şi independenţi, în sensul art. 138 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăşi 4 ani;
 • o persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator în societăţi sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României;
 • membrii consiliului de administraţie sunt persoane fizice sau juridice, cu experienţă în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus;
 • selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei;
 • candidaţii care vor fi selectaţi pentru a fi înscrişi pe lista scurtă vor fi ulterior înştiinţaţi să depună o Declaraţie de intenţie realizată conform prevederilor HG nr. 722/2016 și în concordanță cu Scrisoarea de aşteptări.

Condiţiile generale de participare sunt:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • cunoaşterea limbii române (scris şi vorbit) şi cetăţenia română sau cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene cu condiţia să aibă domiciliul în România;
 • capacitate deplină de exerciţiu;
 • stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe bază de documente medicale;
 • să nu fie destituit/ă dintr-o funcţie publică, să nu îi fi fost revocat contractul de mandat pentru neindeplinirea indicatorilor cheie de perfromanță sau să nu-i fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;
 • nu au înscrieri în cazierul judiciar;
 • nu au înscrieri în cazierul fiscal;
 • nu se află în situația începerii urmăririi penale pentru infracțiunile prevăzute la art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990.

Criteriile de evaluare / selecţie finală a candidaţilor – INTERVIU:

 1. Dosarul de candidatură.
 2. Matricea profilului de candidat.
 3. Declaraţia de intenţie a candidatului

Criterii de selecție

Competenţe:

 • Competenţe specifice sectorului;
 • Competenţe profesionale de importanţă strategică / tehnică;
 • Competenţe de guvernanţă corporativă;
 • Competenţe sociale şi personale;
 • Experienţă pe plan naţional şi internaţional

Trăsături:

 • Reputație personală și profesională
 • Integritate;
 • Independenţă;
 • Expunere politică;
 • Calități personale;

Alinierea cu scrisoarea de aşteptări a acţionarilor

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

 • copia actului de identitate;
 • copia diplomelor de studii;
 • curriculum vitae;
 • extras Revisal / copie dupa carnetul de munca, adeverință care să ateste vechimea în muncă;
 • cazierul judiciar / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 1;
 • cazier fiscal / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 2;
 • adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 3;
 • declaraţie pe proprie răspundere privind statutul de independent conform formular nr. 4;
 • declaraţie pe proprie răspundere că informatiile din CV și dosarul de candidatură corespund realității conform formular nr. 5;
 • declaraţie pe proprie răspundere privind calitatea de membru în consilii de administraţie ale întreprinderilor publice, altele decât cel în care urmează a fi numit conform formular nr. 6;
 • declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare şi selecţie conform formular nr. 7;
 • declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţia unui conflict de interese conform formular nr. 8;
 • declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională / nu se află în situația începerii urmăririi penale conform formular nr. 9.
 • declarație pe propria răspundere în privinta situației societăților pe care le-a administrat sau condus candidatul conform formular 10.

* Candidaţii incluşi pe lista scurtă urmează să-şi completeze dosarul de candidatură cu cazierul judiciar, cazierul fiscal şi adeverinţă medicală, în cazul în care acestea nu au fost depuse la data depunerii dosarului.

Originalele actelor depuse la dosar vor fi văzute de comisie la proba de interviu.

Documentele necesare în procesul de recrutare / selecţie şi formularele de declaraţii se regăsesc pe pagina de internet a MINISTERULUI ANTREPRENORIATULUI SI TURISMULUI (www.turism.gov.ro) şi pe pagina de internet a Societății Centrul Național de Învățământ Turistic S.A. (CNIT S.A.)  ( www.cnit.ro )

Dosarul de candidatură se va depune până la data de 10.11.2022, ora 12.00 la registratura Ministerului Antreprenoriatului si Turismului, Calea Victoriei Nr. 152, Sector 1, București, în dosar plic închis şi sigilat, unde va primi un număr de înregistrare şi data certă a depunerii. Dosarul va avea menţionat “Candidatura pentru funcţia de membru în Consiliul de Administraţie al CNIT S.A.” , precum numele şi prenumele candidatului. O copie a dosarului de candidatura va fi transmisă obligatoriu pe adresa expertului independent, [email protected]

Plicurile depuse/transmise după data şi ora menţionată nu vor fi luate în considerare.

Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor şi care se regăsesc pe lista scurtă, vor fi evaluaţi în cadrul interviului, ora şi locul desfăşurării acestuia urmând a le fi comunicate personal prin intermediul poștei electornice si telefonic. Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0799.35.85.82.

Alte articole

Ooni Koda
© Copyright 2024 BaniSiAfaceri

Web Design by Dow Media | Gazduire Web by SpeedHost.ro