Anunț recrutare și selecție 5 poziții membru CA al Societății ACTIVE CONEXE SA

11 ianuarie 2021

SOCIETATEA ACTIVE CONEXE SA, asistata de FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL in calitate de expert independent recrutare resurse umane anuntă începerea procesului de recrutare şi selectie pentru 5 (cinci) pozitii de membru în Consiliul de Administratie al Societătii.

Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selectie sunt:

 1. Evaluarea prealabilă dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă.
 2. Evaluarea finală a candidatilor selectati în lista scurtă.

Conditiile generale ale procesului de selectie prealabilă sunt:

 • cel putin un membru trebuie să aibă studii economice cu experientă de cel putin 5 ani în domeniul economic, contabil, de audit sau financiar;
 • cel putin unul dintre membrii consiliului de administratie trebuie să aibă studii juridice cu experientă de cel putin 5 ani in domeniul juridic;
 • studii superioare si experientă de cel putin 5 ani;
 • în cazul consiliilor de administratie al căror număr de membri se încadrează în prevederile art. 28, alin.(4) al OUG 109/2011, nu poate fi mai mult de 1 membru din rândul functionarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autoritătii publice tutelare ori din cadrul altor autorităti sau institutii publice;
 • în mod obligatoriu, în selectia candidatilor se va avea în vedere evitarea situatiilor de conflict de interese sau incompatibilităti;
 • majoritatea membrilor consiliului de administratie este formată din administratori neexecutivi şi independenti, în sensul art. 138 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăşi 4 ani;
 • o persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator în societăti sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României;
 • membrii consiliului de administratie sunt persoane fizice sau juridice, cu experientă în imbunatatirea performantei societatilor sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus;
 • selectia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparentei;
 • candidatii care vor fi selectati pentru a fi înscrişi pe lista scurtă vor fi ulterior înştiintati să depună o declaratie de intentie realizată conform scrisorii de aşteptări.

 Conditiile generale de participare sunt:

 • studii superioare de lunga durata absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă;
 • cunoaşterea limbii române (scris şi vorbit) şi cetătenia română sau cetătenia altor state membre ale Uniunii Europene cu conditia să aibă domiciliul în România;
 • capacitate deplină de exercitiu;
 • stare de sănătate corespunzătoare functiei pentru care candidează, atestată pe bază de documente medicale;
 • să nu fie destituit/ă dintr-o functie publică sau să nu-i fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;
 • nu a fost initiată şi nu se află în desfăşurare nici o procedură de natură penală împotriva lor şi nu au înscrieri în cazierul judiciar;
 • nu au înscrieri în cazierul fiscal;

Criteriile de evaluare / selectie finală a candidatilor – INTERVIU:

 1. Dosarul de candidatură.
 2. Matricea profilului de candidat.
 3. Declaratia de intentie a candidatului.

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

 • copia actului de identitate;
 • copia diplomelor de studii;
 • curriculum vitae
 • cazierul judiciar / declaratie pe proprie răspundere conform formular nr. 1;
 • cazier fiscal / declaratie pe proprie răspundere conform formular nr. 2;
 • adeverinta medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare / declaratie pe proprie răspundere conform formular nr. 3;
 • declaratie pe proprie răspundere privind statutul de “independent” conform formular nr. 4;
 • declaratie pe proprie răspundere că nu a fost şi nici nu se află în situatia desfăşurării unei proceduri de natură penală împotriva sa conform formular nr.5
 • declaratie pe proprie răspundere privind calitatea de membru în consilii de administratie ale întreprinderilor publice, altele decât cel în care urmează a fi numit conform formular nr. 6;
 • declaratie de consimtământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare şi selectie conform formular nr. 7;
 • declaratie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situatia unui conflict de interese conform formular nr. 8;
 • declaratie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situatiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare pentru o infractiune legată de conduita profesională conform formular nr. 9.

* Candidatii incluşi pe lista scurtă urmează să-şi completeze dosarul de candidatură cu cazierul judiciar, cazierul fiscal şi adeverintă medicală, în cazul în care acestea nu au fost depuse la data depunerii dosarului.

Originalele actelor depuse la dosar vor fi văzute de comisie la proba de interviu.

Documentele necesare în procesul de recrutare / selectie şi formularele de declaratii se regăsesc pe pagina de internet a Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului ( www.aaas.gov.ro ) şi pe pagina de internet a Societătii ACTIVE CONEXE S.A  ( www.activeconexe.ro )

Dosarul de candidatură se va depune până la data de 11.02.2021, ora 12.00  in format electronic pe adresa expertului independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL,  [email protected] . Dosarul va avea mentionat “Candidatura pentru functia de membru în Consiliul de Administratie al Societătii ACTIVE CONEXE S.A  , precum numele şi prenumele şi domiciliul candidatului.

Dosarele ajunse după data şi ora mentionată nu vor fi luate în considerare.

Candidatii declarati admişi la etapa de selectie a dosarelor şi care se regăsesc pe lista scurtă, vor fi evaluati în cadrul interviului, ora şi locul desfăşurării acestuia urmând a fi anuntate personal prin intermediul postei electronice.

Relatii suplimentare se pot obtine din partea Expertului Independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL la tel: 0799.35.85.82

Alte articole

Ooni Koda
© Copyright 2024 BaniSiAfaceri

Web Design by Dow Media | Gazduire Web by SpeedHost.ro