Anunț recrutare și selecție 4 poziții membru CA al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Sulina“

14 septembrie 2021

CONSILIUL JUDETEAN TULCEA în calitate de autoritate publică tutelară, asistat de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL  anunţă începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru 4 (patru) poziţii de membru în Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Sulina“

 Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt:

 1. Evaluarea prealabilă dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă.
 2. Evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă. Interviul.

Condiţiile generale ale procesului de selecţie prealabilă sunt:

 • Unul dintre candidatii selectati este reprezentant al autorităţii publice tutelare, cu experienţă de cel puţin 5 ani în domeniul de activitate al regiei autonome şi/sau în activitatea de administrare de societăţi ori regii autonome;
 • Ceilalti trei membri ai Consiliului de administratie selectati sunt persoane cu experienţă în administrarea sau managementul unor regii autonome sau societăţi, inclusiv societăţi din sectorul privat. Aceste persoane nu pot fi funcţionari publici sau alte categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare sau al altor instituţii publice.
 • în mod obligatoriu, în selecţia candidaţilor se va avea în vedere evitarea situaţiilor de conflict de interese sau incompatibilităţi;
 • majoritatea membrilor consiliului de administraţie este formată din administratori neexecutivi şi independenţi, în sensul art. 138 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăşi 4 ani;
 • o persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator în societăţi sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României;
 • selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei;
 • candidaţii care vor fi selectaţi pentru a fi înscrişi pe lista scurtă vor fi ulterior înştiinţaţi să depună o Declaraţie de intenţie realizată conform prevederilor HG 722/2016 si in concordanta cu Scrisoarea de aşteptări;

 Condiţiile generale de participare sunt:

I.pentru membrul reprezentant al autorității publice tutelare:

 • cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul economic, juridic sau tehnic;
 • vechime în specialitatea studiilor minimum 5 ani;
 • experienţă de cel puțin 5 ani în domeniul de activitate al regiei autonome şi/sau în activitatea de administrare de societăţi ori regii autonome;
 • cunoașterea limbii române (scris și vorbit);
 • capacitatea deplină de exercițiu;
 • să nu facă parte concomitent, din mai mult de 3 (trei) consilii de administraţie ale unor regii autonome sau societăţi comerciale;
 • stare de sănătate corespunzătoare funcției pe care candidează, atestată pe bază de documente medicale;
 • să nu aibă antecedente penale care să-l facă incompatibil pentru postul pentru care candidează;
 • nu are înscrieri în cazierul judiciar;
 • nu are cazier fiscal;
 • să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu-i fi încetat contractul individual de muncă pentru motive imputabile salariatului în ultimii 5 ani;

II.pentru membrul persoană cu experienţă în administrarea sau managementul unor regii autonome sau societăţi:

 • cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe bază

de documente medicale valabile;

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul economic, juridic sau tehnic;
 • cunoaşterea limbii române (scris şi vorbit);
 • capacitate deplină de exerciţiu;
 • experiență în îmbunătățirea performanței regiilor autonome sau societăților comerciale pe care le-a administrat sau condus;
 • să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu îi fi încetat contractul individual de muncă pentru motive imputabile salariatului în ultimii 5 ani;
 • nu a fost inițiată și nu se află în desfășurare nicio procedură de natură penală împotriva lor;
 • să nu aibă antecedente penale care să-i facă incompatibili pentru postul pentru care candidează;
 • nu are înscrieri în cazierul judiciar;
 • nu are cazier fiscal;
 • să nu se afle în situaţii de incompatibilitate sau conflict de interese prevăzute de lege;
 • să nu fie funcţionar public sau altă categorie de personal din cadrul autorităţii publice tutelare sau al altor instituţii publice;
 • să nu facă parte din mai mult de 3 (trei) consilii de administraţie ale unor regii autonome sau societăţi comerciale.

 

Criteriile de evaluare / selecţie finală a candidaţilor – INTERVIU:

 1. Dosarul de candidatură.
 2. Matricea profilului de candidat.
 3. Declaraţia de intenţie a candidatului.

Criterii de selectie

Competenţe:

 • Competenţe specifice sectorului;
 • Competenţe profesionale de importanţă strategică / tehnică;
 • Competenţe de guvernanţă corporativă;
 • Competenţe sociale şi personale;
 • Experienţă pe plan naţional şi internaţional

Trăsături:

 • Integritate, reputaţie şi comportament etic;
 • Independenţă;
 • Expunere politică;
 • Dinamism, determinare;
 • Alinierea cu scrisoarea de aşteptări a acţionarilor

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

 • copia actului de identitate;
 • copia diplomelor de studii;
 • curriculum vitae
 • extras Revisal / copie dupa carnetul de munca
 • cazierul judiciar / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 1;
 • cazier fiscal / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 2;
 • adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 3;
 • declaraţie pe proprie răspundere privind statutul de independent conform formular nr. 4;
 • declaraţie pe proprie răspundere că informatiile continute in CV si dosarul de candidatura corespund realitatii conform formular nr.5
 • declaraţie pe proprie răspundere privind calitatea de membru în consilii de administraţie ale întreprinderilor publice, altele decât cel în care urmează a fi numit conform formular nr. 6;
 • declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare şi selecţie conform formular nr. 7;
 • declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţia unui conflict de interese conform formular nr. 8;
 • declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională conform formular nr. 9.
 • Declaratie pe propria raspundere in privinta situatiei societatilor pe care le-a administrat sau condus candidatul conform formular 10.

* Candidaţii incluşi pe lista scurtă urmează să-şi completeze dosarul de candidatură cu cazierul judiciar, cazierul fiscal şi adeverinţă medicală, în cazul în care acestea nu au fost depuse la data depunerii dosarului.

Originalele actelor depuse la dosar vor fi văzute de comisie la proba de interviu.

Documentele necesare în procesul de recrutare / selecţie şi formularele de declaraţii se regăsesc pe pagina de internet a CONSILIULUI JUDETEAN TULCEA    ( www.cjtulcea.ro) şi pe pagina de internet a Regiei Autonome „Adminstratia Zona Libera Sulina”  ( www.azlsulina.ro )

Dosarul de candidatură se va depune până la data de 15.10.2021, ora 12.00 la registratura Consiliului Judetean Tulcea, Str. Pacii Nr. 20, Tulcea, Judetul Tulcea în dosar plic închis şi sigilat, unde va primi un număr de înregistrare şi data certă a depunerii. Dosarul va avea menţionat “Candidatura pentru funcţia de membru în Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome Administratia Zonei Libere Sulina” , precum numele şi prenumele candidatului sau va fi trimis prin intermediul Postei cu confirmare de primire. O copie a dosarului de candidatura va fi transmisa obligatoriu pe adresa expertului independent, [email protected]

Plicurile ajunse după data şi ora menţionată nu vor fi luate în considerare.

Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor şi care se regăsesc pe lista scurtă, vor fi evaluaţi în cadrul interviului, ora şi locul desfăşurării acestuia urmând a le fi comunicate personal prin intermediul postei electornice si telefonic.    Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0799.35.85.82

Alte articole

Ooni Koda
© Copyright 2024 BaniSiAfaceri

Web Design by Dow Media | Gazduire Web by SpeedHost.ro