Anunt recrutare pozitie Director Economic al Societatii ECOAQUA S.A. Calarasi

14 iunie 2023

Societatea ECOAQUA S.A , asistata de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL   anunta începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru pozitia de Director Economic al Societăţii

Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt:

 1. Evaluarea prealabilă dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă.
 2. Evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă.

Condiţiile generale minime obligatorii ale procesului de selecţie pentru functia de Director Economic sunt urmatoarele:

 1. Studii superioare de lunga durata la o institutie de invatamant superior acreditata, absolvite cu diploma de licenta, in domeniul economic;
 2. Experienta relevanta (minim 7 ani acumulati) in domeniul economic;
 3. Experienta (minim 2 ani acumulati) in management/indeplinirea unei functii de conducere in cadrul unor societati, inclusiv din sectorul privat sau in cadrul unor institutii publice;
 4. Cunostinte despre domeniul de activitate al Societatii, respectiv a legislatiei privind serviciile de alimentare cu apa si de canalizare si a ordonantei privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice (Legea 241/2006 a serviciilor de alimantare cu apa si de canalizare, Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa si HG 722/2016 privind normele metodologice de aplicare a OUG 109/2011);
 5. Apartenenta in asociatii profesionale nationale sau internationale relevante, cum ar fi CECAR sau ANEVAR;
 6. Cunostinte despre managementul investitiilor cu fonduri europene;
 7. Experienta in elaborarea Bugetelor de venituri si cheltuieli;
 8. Experienta in relationare si negociere cu institutii financiare interne sau internationale;
 9. Experienta in negociere, dialog social, comunicare institutionala si interpersonala;

10.Cunoasterea limbii romane (scris si vorbit) si cetatenia romana sau cetatenia altor state UE, cu conditia sa aiba domiciliul in Romania;

11.Capacitatea deplina de exercitiu;

12.Stare de sanatate corespunzatoare functiei pentru care candideaza atestata pe baza de documente medicale;

13.Nu au inscrieri in cazierul fiscal si judiciar;

 1. Sa nu fie incompatibil cu ocuparea postului respectiv, potrivit legii
 2. Să nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sancţionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările si completările ulterioare, pentru infracţiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările si completările ulterioare.
 3. Cunoaşterea legislaţiei privind societăţile comerciale şi a ordonanţei privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (Legea nr. 31/1990, O.U.G. nr. 109/2011);
 4. Nu a fost destituit/ă dintr-o funcție publica, nu i-a fost revocat contractul de mandat pentru neindeplinirea indicatorilor cheie de performanta sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;

Criteriile de evaluare / selecţie finală a candidaţilor – INTERVIU:

 1. Dosarul de candidatură.
 2. Matricea profilului de candidat.
 3. Declaraţia de intenţie a candidatului.

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

 • copia actului de identitate;
 • copia diplomelor de studii;
 • curriculum vitae
 • cazierul judiciar / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 1;
 • cazier fiscal / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 2;
 • adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 3;
 • declaratie ca informatiile cuprinse in dosarul de candidatura corespund situatiei reale a candidatului – formular 4
 • declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională conform formular nr.5.
 • declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare şi selecţie conform formular nr. 6;
 • declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţia unui conflict de interese conform formular nr. 7;

* Candidaţii incluşi pe lista scurtă urmează să-şi completeze dosarul de candidatură cu cazierul judiciar, cazierul fiscal şi adeverinţă medicală, în cazul în care acestea nu au fost depuse la data depunerii dosarului.

Originalele actelor depuse la dosar vor fi văzute de comisie la proba de interviu.

Documentele necesare în procesul de recrutare / selecţie şi formularele de declaraţii se regăsesc pe pagina de internet a Societăţii ECOAQUA S.A. (www.ecoaqua.ro).

Dosarul de candidatură se va depune până la data de 14.07.2023, ora 12.00 la Registratura Societatii ECOAQUA S.A, Str. Progresul, Bloc BBB, Etaj 3, Municipiul Calarasi, Judetul Calarasi în dosar plic închis şi sigilat, unde va primi un număr de înregistrare şi data certă a depunerii. Dosarul va avea menţionat “Candidatura pentru funcţia de Director Economic al Societatii ECOAQUA S,A” , precum numele şi prenumele candidatului. O copie a dosarului va fi trimisa obligatoriu si pe adresa de mail a expertului independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL respectiv [email protected]

Plicurile ajunse după data şi ora menţionată nu vor fi luate în considerare.

Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor şi care se regăsesc pe lista scurtă, vor fi evaluaţi în cadrul interviului, ora şi locul desfăşurării acestuia urmând a fi anunţate personal fiecarui candidat  . Relaţii suplimentare se pot obţine si la telefon: 0799.35.85.92

Alte articole

Ooni Koda
© Copyright 2023 BaniSiAfaceri

Web Design by Dow Media | Gazduire Web by SpeedHost.ro