Anunț recrutare poziție Director Economic al societății APA SERV S.A Teleorman

27 mai 2022

Societatea APA SERV  S.A Teleorman, asistata de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL   anunta începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru pozitia de Director economic al Societăţii

Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt:

 1. Evaluarea prealabilă dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă.
 2. Evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă. Interviul.

Condițiile generale minime obligatorii care vor fi îndeplinite pentru funcția de Director economic sunt următoarele:

 1. studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență in domeniul economic;
 2. experienta relevanta in domeniul managementului financiar-contabil;
 3. experienta relevanta in pozitii de conducere;
 4. activitate profesionala relevanta in domeniul studiilor superioare absolvite;
 5. cunostinte despre elaborarea bugetelor de venituri si cheltuieli;
 6. experienta in lucrul cu un ERP si utilizarea unui soft de gestiune si contabilitate;
 7. nu a fost destituit/ă dintr-o funcție public, nu i-a fost revocat contractul de mandat sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 8. cunoașterea limbii române (scris și vorbit);
 9. capacitate deplină de exercițiu;
 10. să nu aibă înscrieri în cazierul fiscal și judiciar;
 11. k) stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate
 12. l) sa nu fie incompatibil cu ocuparea postului respectiv, potrivit legii
 13. să nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sancţionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările si completările ulterioare, pentru infracţiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările si completările ulterioare.
 14. cunoaşterea legislaţiei privind societăţile comerciale şi a ordonanţei privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (Legea nr. 31/1990, O.U.G. nr. 109/2011);

Criteriile de evaluare / selecţie finală a candidaţilor – INTERVIU:

 1. Dosarul de candidatură.
 2. Matricea profilului de candidat.
 3. Declaraţia de intenţie a candidatului.

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

 • copia actului de identitate;
 • copia diplomelor de studii;
 • curriculum vitae;
 • copie documente doveditoare ale vechimiii şi experienţei profesionale, (copie carnet de muncă, extras Revisal, adeverinţe emise de către angajatori);
 • cazierul judiciar / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 1;
 • cazier fiscal / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 2;
 • adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 3;
 • declaratie ca informatiile cuprinse in dosarul de candidatura corespund situatiei reale a candidatului – formular 4
 • declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională conform formular nr.5.
 • declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare şi selecţie conform formular nr. 6;
 • declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţia unui conflict de interese conform formular nr. 7;

* Candidaţii incluşi pe lista scurtă urmează să-şi completeze dosarul de candidatură cu cazierul judiciar, cazierul fiscal şi adeverinţă medicală, în cazul în care acestea nu au fost depuse la data depunerii dosarului.

Originalele actelor depuse la dosar vor fi văzute de comisie la proba de interviu.

Documentele necesare în procesul de recrutare / selecţie şi formularele de declaraţii se regăsesc pe pagina de internet a Societăţii APA SERV  S.A. (www.apaservteleorman.ro).

Dosarul de candidatură se va depune până la data de 27.06.2022, ora 12.00 la Registratura Societatii APA SERV S.A, Str. Vedea Nr. 31, Alexandria, Jud. Teleorman  în dosar plic închis şi sigilat, unde va primi un număr de înregistrare şi data certă a depunerii. Dosarul va avea menţionat “Candidatura pentru funcţia de Director economic al Societatii APA SERV S,A” , precum numele şi prenumele candidatului. O copie a dosarului va fi trimisa obligatoriu si pe adresa de mail a expertului independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL respectiv [email protected]

Plicurile ajunse după data şi ora menţionată nu vor fi luate în considerare.

Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor şi care se regăsesc pe lista scurtă, vor fi evaluaţi în cadrul interviului, ora şi locul desfăşurării acestuia urmând a fi anunţate personal fiecarui candidat  . Relaţii suplimentare se pot obţine si la telefon: 0799.35.85.82.

Alte articole

Ooni Koda
© Copyright 2024 BaniSiAfaceri

Web Design by Dow Media | Gazduire Web by SpeedHost.ro