Anunț recrutare Director General al Societății SALUBRIS S.A. Iași

20 mai 2023

Societatea SALUBRIS S.A Iasi asistata de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL anunta începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru pozitia de Director General al Societăţii

Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt:

 1. Evaluarea prealabilă dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă.
 2. Evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă. Interviul.

Condiţiile generale ale procesului de selecţie prealabilă sunt:

1.Studii superioare de lunga durata la o institutie de invatamant superior acreditata, absolvite cu diploma de licenta in domeniul economic;

2.Cunoasterea limbii romane (scris si vorbit) si cetatenia romana sau cetatenia altor state UE, cu conditia sa aiba domiciliul in Romania;

3.Capacitatea deplina de exercitiu;

4.Stare de sanatate corespunzatoare functiei pentru care candideaza atestata pe baza de documente medicale;

5.Nu au inscrieri in cazierul fiscal si judiciar;

 1. Sa nu fie incompatibil cu ocuparea postului respectiv sau sa nu se afle in conflict de interese, potrivit legii
 2. Sa nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică, sa nu ii fi fost revocat contractul de mandat pentru neindeplinirea indicatorilor cheie de performanta sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani
 3. Să nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sancţionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările si completările ulterioare, pentru infracţiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările si completările ulterioare.

Conditii specifice

 1. Studii superioare de lunga durata la o institutie de invatamant superior acreditata, absolvite cu diploma de licenta in domeniul economic;
 2. Vechime de minimum 10 ani in munca
 3. Să aibă experienţă de consultanţă în management şi/sau conducere minimum 5 ani in cadrul unor întreprinderi publice, regii autonome, institutii publice ori societăţi din sectorul privat;
 4. Experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus de cel puțin 5 ani;
 5. Cunoaşterea legislaţiei privind societăţile comerciale şi a ordonanţei privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (Legea nr. 31/1990, O.U.G. nr. 109/2011)

Criterii de selectie

Competenţe:

 • Competenţe specifice sectorului;
 • Competenţe profesionale de importanţă strategică / tehnică;
 • Competenţe de guvernanţă corporativă;
 • Competenţe sociale şi personale;

Trăsături:

 • Integritate, reputaţie şi comportament etic;
 • Independenţă;
 • Dinamism, determinare;
 • Alinierea cu scrisoarea de aşteptări a acţionarilor

Criteriile de evaluare / selecţie finală a candidaţilor – INTERVIU:

 1. Dosarul de candidatură
 2. Matricea profilului de candidat
 3. Declaraţia de intenţie a candidatului

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

 • copia actului de identitate;
 • copia diplomelor de studii;
 • curriculum vitae
 • Documente/adeverință în original din care rezultă experiența în administrarea /managementul unor societăți comerciale, inclusiv din sectorul privat.
 • Copie carnet de muncă și extras revisal sau adeverință după caz.
 • cazierul judiciar / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 1;
 • cazier fiscal / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 2;
 • adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 3;
 • declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare şi selecţie conform formular nr. 4;
 • declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţia unui conflict de interese conform formular nr. 5;
 • declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională conform formular nr.6.

* Candidaţii incluşi pe lista scurtă urmează să-şi completeze dosarul de candidatură cu cazierul judiciar, cazierul fiscal şi adeverinţă medicală, în cazul în care acestea nu au fost depuse la data depunerii dosarului.

Originalele actelor depuse la dosar vor fi văzute de comisie la proba de interviu.

Documentele necesare în procesul de recrutare / selecţie şi formularele de declaraţii se regăsesc pe pagina de internet a Societăţii SALUBRIS S.A Iasi. (www.salubris.ro).

Dosarul de candidatură se va depune până la data de 22.05.2023 la registratura Societatii SALUBRIS S.A Iasi, Sos. Nationala Nr. 43, Iasi, Judetul Iasi în dosar plic închis şi sigilat, unde va primi un număr de înregistrare şi data certă a depunerii. Dosarul va avea menţionat “Candidatura pentru funcţia de Director General al Societatii SALUBRIS S.A Iasi” , precum si numele şi prenumele candidatului.

Obligatoriu o copie a dosarului va fi trimisa si pe adresa de mail a expertului independent respcetiv [email protected]

Plicurile ajunse după data şi ora menţionată nu vor fi luate în considerare.

Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor şi care se regăsesc pe lista scurtă, vor fi evaluaţi în cadrul interviului, ora şi locul desfăşurării acestuia urmând a fi anunţate personal fiecarui candidat . Relaţii suplimentare se pot obţine si la telefon: 0799.35.85.82.

Alte articole

Ooni Koda
© Copyright 2024 BaniSiAfaceri

Web Design by Dow Media | Gazduire Web by SpeedHost.ro