Anunț recrutare Director Economic Hale și Piețe S.A. Ploiești

16 august 2023

Societatea HALE si PIETE S.A. Ploiesti, prin expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL  anunta începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru pozitia de Director economic al societăţii.

Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt:

 1. Evaluarea prealabilă dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă.
 2. Evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă. Interviul.

 Condițiile generale minime obligatorii care vor fi îndeplinite pentru funcția de director economic sunt următoarele:

 1. studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență in domeniul finante / contabilitate;
 2. cunoașterea limbii române (scris și vorbit);
 3. capacitate deplină de exercițiu;
 4. să nu aibă înscrieri în cazierul fiscal și judiciar;
 5. stare de sanatate corespunzatoare functiei pentru care candideaza atestata pe baza de documente medicale;
 6. experiență în management financiar / contabil;
 7. minim 10 ani experiență profesională în specialitate studiilor – finante / contabilitate / audit;
 8. experienta in intocmirea de analize financiar-contabile si de bugete;
 9. experienta in intocmirea de raportari financiare
 10. să nu fi fost destituit dintr-o funcție publică sau să nu fi încetat contractul individual de muncă pentru motive imputabile candidatului în ultimii 5 ani;
 11. sa nu fie incompatibil cu ocuparea postului respectiv, potrivit legii;
 12. sa aiba experiență în domeniile care privesc activitatea societății și anticipează provocările societății în anii următori;
 13. sa nu fi fost condamnat pentru pentru infractiunile prevazute de Legea 129/2019, pentru prevenirea si combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, respectiv pentru infracţiunile financiare prevazute de Codul Penal, precum si de alte legi speciale in vigoare;
 14. cunosterea legislaţiei privind societatile comerciale si privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (O.U.G. nr. 109/2011, modificata si completata).

Candidații selectați conform condițiilor minime de mai sus, vor fi evaluați pe baza matricei directorului economic.

Criterii de evaluare si selectie finala a candidatilor la interviu:

 1. Dosarul de candidatură.
 2. Matricea profilului de candidat.
 3. Declaraţia de intenţie a candidatului.
 4. Indeplinirea criteriilor generale si specifice si a celor prevazute in OUG109/2011, modificata si completata, si HG722/2016 privind normele de aplicare;
 5. Cunostinte de afaceri in privinta obiectului de activitate al societatii;
 6. Cunostinte, experienta si abilitati manageriale.

Directorul Economic trebuie să aiba experiență relevanta în domeniile care privesc activitatea societății și anticipează provocările societații în anii următori.

Pentru a se califica pentru poziție, candidații trebuie să posede următoarele cunoștințe, aptitudini și abilități: 

a. Competente specifice sectorului de activitate al întreprinderii publice

Următoarele obiective specifice principale vor fi avute în vedere la stabilirea competențelor în domeniul de activitate al societății:

 • cunoștinte de sector specifice întreprinderii publice ;
 • cunoștinte despre reglementările specifice sectorului serviciilor publice.

b. Competente profesionale de importanta strategică/tehnică

Directorul Economic va avea experiență în:

 • îmbunătățirea performanței societăților și serviciilor pe care le-a administrat sau condus, bune capacități strategice și de evaluare a impactulului deciziilor privind societatea și părțile interesate ale acesteia;
 • întelegerea rolului sau în oferirea unei direcții strategice pentru organizație pe termen lung;
 • evaluarea opțiunilor strategice și a riscurilor,
 • identificarea priorităților strategice și contributia la prezentarea de direcții strategice Consiliului de Administratie , în scopul de a oferi valoare și creștere pentru societate pe termen lung;
 • cunoștinte și abilități de a evalua opțiuni strategice și riscuri, de a identifica priorități și de a contribui la îmbunătățirea strategiei de dezvoltare a societății;
 • cunoștințe și practici de management financiar și abilitatea de a comunica în clar așteptările și acțiunile necesare pentru realizarea indicatorilor stabiliți de Consiliul de Administratie;
 • cunoștințe pentru managementul riscului, inclusiv abilitatea de a identifica, cuantifica și propune strategii pentru managementul riscului;
 • are o înțelegere a sistemului legal și a mediilor legale în care operează societatea.

c. Guvernanta corporativă

O puternică înțelegere a principiilor și practicilor de guvernanță corporativă cu privire la:

 • practici și principii de guvernanță corporativă, este familiarizat/ă cu legislația și politicile guvernamentale referitoare la guvernanța întreprinderilor publice și înțelege importanța gestionarii resurselor publice într-o manieră transparentă și eficace;
 • rolului și responsabilitățillor directorului;
 • gândire strategică și previziuni ; monitorizarea performanței
 • înțelege responsabilitățile functiei privind monitorizearea organizației și responsabilitățile sale legale, etice sau sociale.

d. Social si personal

Se au în vedere următoarele:

 • Dezvoltarea și motivarea personalului
 • Relaționarea cu succes cu alții în diverse grupuri și situații, promovând relațiile armonioase de lucru;
 • Eficienta în negocierea de înțelegeri care obțin rezultatele dorite, într-o manieră ce demonstrează respect și integritate;
 • Imbunatatirea siguranței și sănătății ocupaționale a angajaților;
 • Creșterea productivității muncii și a performanței personalului.

e. Etică si integritate

Se comportă cu integritate, onestitate și transparență în relația cu alții și cu societatea.

Evitarea situațiilor de conflict de interese sau incompatibilități prevăzute de O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare .

f. Independență

Posedă o gândire independentă și este capabil/ă să otëre provocarea și rigoarea necesare pentru a asista consiliul de administratie în realizarea unei înțelegeri globale a informațiilor și opțiunilor care facilitează un standard înalt în luarea deciziilor.

g. Alinierea cu Scrisoarea de asteptari a actionarilor

 

 

 

 

 

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

 • copia actului de identitate;
 • copia diplomelor de studii;
 • curriculum vitae
 • copie carnet de muncă și extras revisal sau adeverință după caz.
 • cazierul judiciar / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 1;
 • cazier fiscal / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 2;
 • adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 3;
 • declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare şi selecţie conform formular nr. 4;
 • declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţia unui conflict de interese conform formular nr. 5;
 • declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională conform formular nr.6.

* Candidaţii incluşi pe lista scurtă urmează să-şi completeze dosarul de candidatură cu cazierul judiciar, cazierul fiscal şi adeverinţă medicală, în cazul în care acestea nu au fost depuse la data depunerii dosarului.

Originalele actelor depuse la dosar vor fi văzute la proba de interviu.

Expertul independent își rezervă dreptul de a solicita, pe parcursul procesului de recrutare și selectie, documente/ informații noi care pot clarifica anumite aspecte din dosarul de candidatură.

Documentele necesare în procesul de recrutare / selecţie şi formularele de declaraţii se regăsesc pe pagina de internet a Societăţii Hale si Piete S.A. Ploiesti. (www.halesipieteploiesti.ro).

Dosarul de candidatură se va depune până la data de 16.09.2023, ora 16.00 la Registratura Societatii Hale si Piete S.A, Str. Grivitei Nr. 15, Ploiesti, Judetul Prahova într-un dosar, in plic închis şi sigilat, unde va primi un număr de înregistrare şi data certă a depunerii. Dosarul va avea menţionat “Candidatura pentru funcţia de Director economic al Societatii Hale si Piete S.A Ploiesti”, precum numele şi prenumele candidatului. Obligatoriu, dosarul va fi depus si in format electronic pe adresa expertului independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS, [email protected].

Plicurile ajunse după data şi ora menţionată nu vor fi luate în considerare.

Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor şi care se regăsesc pe lista scurtă, vor fi evaluaţi în cadrul interviului, ora şi locul desfăşurării acestuia urmând a fi anunţati personal prin intermediul postei electronice si telefonic. Relaţii suplimentare se pot obţine si la telefon: 0799.358.582.

Alte articole

Ooni Koda
© Copyright 2024 BaniSiAfaceri

Web Design by Dow Media | Gazduire Web by SpeedHost.ro