ANUNȚ privind selecția pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. EDILITAR SALUB TERM S.R.L. Macin

2 iulie 2022

Autoritatea Publică Tutelară U.A.T. Oras MĂCIN, în calitate de asociat unic al SC EDILITAR SALUB TERM SRL, a demarat procedura de selecţie și numire a 7 (sapte) membri în Consiliul de Administrație al societății EDILITAR SALUB TERM SRL, având CUI: 27642550, procedura ce se desfașoară în conformitate cu OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, completată și adaugită prin Legea nr.111/2016 privind aprobarea OUG nr.109/2011 și HG nr.722/2016 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și a Hotărârii Consiliului Local nr.35/28.04.2022, prin contractarea serviciilor unui expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, pentru a-i oferi asistență în procesul de recrutare şi selecţie pentru poziţiile de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii, conform prevederilor legale.

Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt:

 1. Evaluarea prealabilă a dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă: ”Analiza, selecția și verificarea conformității dosarelor” depuse de către candidați, sub aspectul condițiilor de formă și fond impuse prin anunțul de selecție și afișarea rezultatelor.
 2. Evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă: Constituie Etapa ”Interviuri” pentru candidații ale căror dosare au fost declarate conforme, respectiv au obținut mențiunea ”Admis”.

Condiţiile generale ale procesului de selecţie prealabilă sunt:

Reguli pentru alcătuirea consiliului de administraţie

În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administrație este format din 3-7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus. (Conf. Art. 28 OUG 109/2011)

Condițiile generale pe care trebuie să le îndeplinească din punct de vedere legal membrii Consiliului de Administrație sunt, cumulativ:

 • numărul membrilor Consiliului de Administrație al SC EDILITAR SALUB TERM SRL este format din 7 (sapte) membri, persoane fizice sau juridice, cu experienţă în îmbunătăţirea performanţei societăţilor sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus;
 • cel puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice sau juridice si experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani;
 • în cadrul Consiliului de administraţie nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice.
 • majoritatea membrilor consiliului de administraţie este formată din administratori neexecutivi şi independenţi, în sensul art. 138^2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 • mandatul administratorilor societății este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăşi 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare, dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit;
 • o persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator și/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. Această prevedere se aplică în aceeași măsură persoanei fizice administrator sau membru al consiliului de supraveghere, precum și persoanei fizice reprezentant al unei persoane juridice administrator ori membru al consiliului de supraveghere, în conformitate cu prevederile Art. 33 din OUG 109/2011;
 • membrii consiliului de administraţie sunt persoane fizice sau juridice, cu experienţă în activitatea de administrare/management a unor întreprinderi publice sau a unor societăţi comerciale profitabile;
 • consiliul de administraţie va fi astfel desemnat încât se va asigura o diversificare a competenţelor la nivelul consiliului de administraţie.
 • în mod obligatoriu, în selecţia candidaţilor se va avea în vedere evitarea situaţiilor de conflict de interese sau incompatibilităţi;
 • selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei;
 • candidaţii care vor fi selectaţi pentru a fi înscrişi pe lista scurtă vor fi ulterior înştiinţaţi să depună o Declaraţie de intenţie realizată conform prevederilor HG 722/2016 si în concordanta cu Scrisoarea de aşteptări.
 • Candidatul care aplica pentru un post de Membru in Consiliul de Administratie al Societatii EDILITAR SALUB TERM SRL trebuie sa se asigure ca poate îndeplini cu succes rolul pentru care candidează. În cadrul societății Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acț Consiliul de administrație are competente de bază stabilite de lege si de Actul Constitutiv al EDILITAR SALUB TERM SRL.

Profilul candidatului pentru poziția de membru în consiliul de administrație:

Pentru constituirea profilului membrilor consiliului s-au luat în vedere următoarele cerinţe, fără a se limita la acestea:

 1. a) să aibă minimum de cunoştinţe, aptitudini şi experienţă necesară pentru a-şi îndeplini cu succes mandatul de administrator;
 2. b) să cunoască responsabilităţile postului şi să îşi poată forma viziuni pe termen mediu şi lung;
 3. c) să aibă capacitatea de asumare a responsabilităţilor faţă de întregul consiliu şi să dea dovadă de integritate şi independenţă;
 4. d) să aibă cunoştinţele necesare, aptitudinile şi experienţă în critica constructivă, muncă în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii şi detectarea tiparelor pentru a contribui la activitatea consiliului ca întreg.

Calificarea pentru poziția de membru în cadrul Consiliului de Administrație al SC EDILITAR SALUB TERM SRL, presupune ca persoana care candidează să îndeplinească următoarele condiții și criterii minime generale (orientative, varianta finală se va stabili prin componenta finală a planului de selecție):

Condiţiile generale minime de participare obligatorii care vor fi îndeplinite de membrii Consiliului de Administrație sunt următoarele:

 • pentru 2 membrii, poziția M1 și M2:
 1. doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice sau juridice si experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani;
 2. experienţă în îmbunătăţirea performanţei societăţilor sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus;
 1. cunoaşterea limbii române (scris şi vorbit) şi cetăţenia română sau cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene cu condiţia să aibă domiciliul în România;
 2. capacitate deplină de exerciţiu;
 3. stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe bază de documente medicale;
 4. să nu fie destituit/ă dintr-o funcţie publică sau să nu-i fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;
 5. nu a fost iniţiată şi nu se află în desfăşurare nici o procedură de natură penală împotriva lor;
 6. nu au înscrieri în cazierul fiscal;
 7. să nu se afle in conflict de interese care sa îl/o facă incompatibil/ă cu exercitarea functiei de Membru in Consiliul de Administratie al Societatii EDILITAR SALUB TERM SRL;
 • pentru restul membrilor, Pozitia M3-M7:
 1. studii medii sau superioare;
 2. experienţă în îmbunătăţirea performanţei societăţilor sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus;
 1. cunoaşterea limbii române (scris şi vorbit) şi cetăţenia română sau cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene cu condiţia să aibă domiciliul în România;
 2. capacitate deplină de exerciţiu;
 3. stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe bază de documente medicale;
 1. să nu fie destituit/ă dintr-o funcţie publică sau să nu-i fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;
 2. nu a fost iniţiată şi nu se află în desfăşurare nici o procedură de natură penală împotriva lor;
 3. nu are înscrieri în cazierul fiscal;
 4. să nu se afle in conflict de interese care sa îl/o facă incompatibil/ă cu exercitarea functiei de Membru in Consiliul de Administratie al Societatii EDILITAR SALUB TERM SRL;
 5. conform art. 6 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.109/ 2011 nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare.

Dosarele de candidatură depuse în termen formează împreună lista lungă, care are caracter confidențial și nu trebuie să fie publicată.

 

Metode de comunicare

Comunicarea în cadrul acestui proces se va face la sediul UAT Oras Macin, prin poșta electronică sau telefonic:

Secretariatul comisiei din cadrul PRIMĂRIEI Macin, din Loc. Măcin, Str. Florilor, nr.1, Jud. Tulcea, Tel: 0240.571.354, E-mail: [email protected]

Expert independent resurse umane: telefon: 0756.591.041, Email: [email protected]

Data finalizarii planului de selectie in integritatea sa

Procedura de selecție pentru membrii consiliului de administrație sau supraveghere și directori se finalizează în termen de cel mult 150 de zile de la declanșare.

 

Criteriile de evaluare/selecţie finală a candidaţilor – INTERVIU:

Candidații selectați conform condițiilor minime enumerate mai sus, vor fi evaluați în baza matricei Consiliului de Administrație. Consiliul de Administrație trebuie să fie compus în așa fel încât să existe o experiență a consiliului în domeniile care oglindesc activitatea societății SC EDILITAR SALUB TERM SRL și anticipează provocările societății în următorii patru ani. Un membru al Consiliului de Administrație poate avea mai multe domenii de expertiză/competențe.

În procedura de selecţie, pentru ocuparea poziției de membru în Consiliu de Administrație al SC EDILITAR SALUB TERM SRL, candidații vor fi evaluați pe baza următoarelor criterii de evaluare/selecție finală a candidaţilor – INTERVIU:

 1. Dosarul de candidatură.
 2. Matricea profilului de candidat.
 3. Declaraţia de intenţie a candidatului.

În procedura de selecţie, pentru ocuparea poziției de membru în Consiliu de Administrație al SC EDILITAR SALUB TERM SRL, candidații vor fi evaluați pe baza următoarelor criterii de evaluare/selecție.

 1. COMPETENȚE

1.1. Competențe specifice sectorului

1.1.1. Experienta relevanta in domeniul de activitate al societatii

1.1.2. Cunoasterea pietei in care actioneaza societatea

1.1.3. Cunoasterea proceselor tehnologice/operationale din domeniul de activitate al societatii

1.2. Competențe profesionale de importanță strategica

1.2.1. Viziune si planificare strategica

1.2.2. Capacitate de luare a deciziilor si de evaluare a impactului acestora asupra intreprinderii si angajatilor acesteia

1.2.3. Marketing strategic

1.2.4. Managementul riscului

1.2.5. Legislatie

1.2.6. Finante si contabilitate

1.3. Cunoștințe de Guvernanță corporativa

1.3.1. Competente de guvernanta corporativa

1.3.2. Monitorizarea performanței

1.4. Competențe sociale si personale

1.4.1. Abilitati de comunicare si negociere

1.4.2. Capacitate de analiza si sinteza

1.4.3. Abilitati de relationare

 1. TRĂSĂTURI

2.1. Integritate si reputatie

2.2. Independenta

2.3. Expunere politica

2.4. Aliniere cu Scrisoarea de așteptări a actionarilor

 1. CONDIȚII PRESCRIPTIVE SI PROSCRIPTIVE

3.1. Numar de mandate

3.2. Studii economice sau juridice si experienta in domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel putin 5 ani

CLASAMENT DE EVALUARE - PUNCTAJUL MINIM

Condițiile minime de îndeplinit ale candidaților sunt:

❒ să se încadreze în cerințele matricei companiei;

❒ să îndeplinească condițiile Autorității Publice Tutelare, de a cumula un minimum de 60% (sau minimum 3 puncte din 5 maximum pentru fiecare criteriu).

 Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

 1. OPIS al documentelor dosarului;
 2. Curriculum Vitae – CV în format Europass;
 3. Adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, cu cel mult 6 luni anterior derulării procesului de evaluare și selecție;
 4. Cazierul judiciar;
 5. Cazier fiscal;
 6. Copii:
 7. Copia actului de identitate;
 8. Copia certificatului de căsătorie sau a altor acte, doar în cazul în care numele de pe actele depuse este diferit de cel de pe actul de identitate;
 9. Copii ale documentelor care atestă nivelul studiilor și al altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 10. Copii ale documentelor care dovedesc experiența profesională cerută (obligatoriu extras Reges/Revisal și copie carnet de muncă, contracte de mandat/management, adeverințe eliberate de angajatori, etc.);
 11. Dovada numirii în calitate de administrator/manager, etc., după caz;
 12. Copie a Bilanţului (certificat de DGFP) a altor documente referitoare la exerciţiul financiar cu profit în care agentul economic a fost administrat/manageriat de către candidat.
 13. Formulare:
 14. F1 - Cerere de înscriere;
 15. F2 - Declarație pe propria răspundere privind conformitatea documentelor şi informațiilor prezentate în dosar, lipsa conflictului de interese şi a situațiilor de incompatibilitate;
 16. F3 - Declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare şi selecţie;
 17. F4 - Declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională;
 18. F5 - Declarație pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu a fost destituit/ă dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani.
 19. F6 - Declaraţie de intenție întocmită in baza elementelor descrise in Scrisoare de asteptari si a informatiilor publice legate de activitatea societatii prin care candidatii isi prezinta viziunea privind dezvoltarea societatii, conform prevederilor HG nr. 722/2016 (pentru candidatii din lista scurta);

Actele depuse la dosar cu termen de valabilitate ce va expira înainte de interviul final al candidatilor rămași în lista scurtă vor fi reînnoite prin grija candidaților și comunicate comisiei de selecție la proba de interviu.

Candidații care nu se vor conforma acestei cerințe nu vor putea participa la proba de interviu și vor fi excluși din procedura de selecție.

Documentele necesare în procesul de recrutare/selecţie şi formularele de declaraţii se găsesc la sediul Primăriei Macin, din Loc.Măcin, Str. Florilor, nr. 1, Jud. Tulcea, pe site-ul institutiei sau se pot solicita prin email la adresa: [email protected] sau la adresa: [email protected]

Dosarele de candidatură vor fi depuse personal sau trimise prin poștă ori curier rapid, cu confirmare de primire, în termen de 30 de zile de la publicarea anunțului, pe suport hârtie, în plic închis şi sigilat, pe care se va menţiona următorul text: Candidatură pentru funcţia de membru în Consiliul de Administraţie al SC EDILITAR SALUB TERM SRL, nume şi prenume candidatla Secretariatul Comisiei din cadrul U.A.T. Oras MĂCIN cu sediul în Loc.Măcin, Str. Florilor, nr. 1, cod postal 825300, Judeţul Tulcea, unde va primi un număr de înregistrare şi data certă a depunerii.

Dosarele depuse după data şi ora menţionată nu vor fi luate în considerare.

Candidaţii declaraţi ”admişi” la etapa I de selecţie a dosarelor şi care se regăsesc pe lista scurtă, vor fi anunțați, cu privire la data, locul și ora la care va avea loc etapa II - ”Interviuri”, la numărul de telefon menționat în CV-ul depus de candidat, și vor fi evaluaţi în cadrul interviului.

Alte informații utile

Depunerea declarației de intenţie

Declaraţia de intenţie se elaborează şi se depune numai de către candidaţii nominalizati pe lista scurtă, în termen de 15 zile de la anunțarea nominalizării pe lista scurtă.

Pentru elaborarea acesteia, candidaţii vor folosi Scrisoarea de Aşteptări, publicată de către UAT Primăria Oras Macin pe pagina proprie de internet și la avizier, şi toate informaţiile publice disponibile despre contextul actual al societății. Formatul declarației de intenţie trebuie să respecte prevederile H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

Depunerea acestui document se face la fel ca şi depunerea dosarului de candidatură, cu diferenţa că pe plic se specifică „Declaraţie de Intenţie, Nume Prenume, C.A. EDILITAR SALUB TERM SRL”.

Comunicarea cu candidaţii

Pe întreg parcursul procesului de selecţie, comunicarea cu candidaţii se va face prin email şi telefonic, de aceea este imperios necesar ca adresa de email şi numărul de telefon sa fie trecute corect în CV.

Lista lungă, lista scurtă şi propunerile de nominalizare au caracter confidenţial şi nu vor fi publicate. Rezultatele obţinute de candidaţi pentru fiecare din etapele procesului de selecţie le vor fi comunicate acestora individual conform modalitaţilor descrise mai sus.

Autoritatea contractanta își rezervă dreptul de a intervieva numai candidații selectati si de a renunta la procesul de selecție oricand pe parcursul derularii procedurii.

Candidaților selectați pentru interviu li se pot cere documente suplimentare de natură sa probeze experiența lor sau statutul profesional.

Candidații participanți la procesul de selecție vor trebui sa aiba in vedere faptul ca, in urma procesului de selectie, desemnarea membrilor in Consiliul de Administratie se face de catre Adunarea Generala a Actionarilor Societății, prin Consiliul Local MĂCIN, la propunerea acționarului, UAT Oras MĂCIN, care trebuie sa o aprobe prin H.C.L.

Contestaţii

Legislaţia de guvernanţă corporativă a întreprinderilor publice nu prevede contestaţii. Totuşi, din dorința de a asigura maximă transparenţă a procesului de recrutare şi selecţie, vom răspunde prompt cererilor de clarificări formulate de către candidaţi, cu condiţia ca aceştia să solicite numai informaţii care se referă la candidatura lor şi care nu implică rezultatele obţinute de către ceilalţi candidaţi. Eventualele cereri de clarificări se depun la fel ca şi dosarele de candidatură sau declaraţiile de intenţie, cu specificaţia pe plic „Cerere de clarificări privind rezultatele etapei de ………. (evaluare a dosarelor, sau selecţie initială sau selecţie finală) C.A. al SC EDILITAR SALUB TERM SRL, nume şi prenume candidat”. Cererile de clarificări se depun în termen de maxim 24 de ore de la primirea rezultatelor şi li se va răspunde în acelaşi termen de maxim 24 de ore de la înregistrarea cererii.

Protecția datelor personale

Procesul de recrutare și selecție descris în detaliu mai sus, se va desfășura conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

În acest sens, se vor respecta următoarele:

 1. Toți candidații își vor da acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
 2. Toate datele personale pe care candidații le vor furniza vor fi utilizate doar de către expert sau de către reprezentanții A.T. Oras MĂCIN în scopul selectării celor mai competenți și motivați candidați care să ocupe funcția de membru în Consiliul de Administrație.
 3. Toate datele personale furnizate de către candidați vor fi șterse la un an de la data nominalizării.
 4. Cât timp datele personale ale candidaților se află în posesia noastră, nici o informație nu va fi pusă la dispoziția nici unei altei părți, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
 5. Dacă doresc, candidații ne pot solicita în orice moment informații despre modul în care sunt păstrate și utilizate datele lor personale.
 6. Oricând un candidat decide să se retragă din acest proces de recrutare și selecție, ne vom asigura că datele sale personale vor fi șterse din baza noastră de date în conformitate cu prevederile legale în domeniu.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei MĂCIN:

  Alte obs.

(date de contact, telefon, email, etc)

Comisia de selectie E-mail: [email protected]

Telefon: 0240/571354, 0240/571022, Fax:0240/573950,

 

sau la:

 

Expertul independent contractat ca urmare a declanșării procedurii de selecție:

  Alte obs.

(date de contact, etc)

Expert independent resurse umane Telefon: 0756.591.041

email: [email protected]

Alte articole

Ooni Koda
© Copyright 2024 BaniSiAfaceri

Web Design by Dow Media | Gazduire Web by SpeedHost.ro