Anunț privind selecția candidaților pentru poziția de membru al Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A.

27 iunie 2018

In conformitate cu prevederile OUG 109/2011, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, societatea ELECTROCENTRALE GRUP S.A a selectat expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS pentru a-i oferi asistență în procesul de recrutare şi selecţie pentru 5 (cinci) poziţii de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii, conform prevederilor legale.

Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt:

 1. Evaluarea prealabilă a dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă.
 2. Evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă. Interviul.

Condiţiile generale ale procesului de selecţie prealabilă sunt:

 • Cel puţin doi membri trebuie să aibă studii universitare economice sau juridice absolvite cu diploma de licenta sau echivalent si experienţă de cel puţin 5 ani în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar sau juridic;
 • Toti membrii trebuie sa aiba studii superioare absolvite cu diploma de licenta
 • Toti membrii trebuie sa aiba o experienta profesionala relevanta si adecvata functiei pentru care candideaza de minim 5 ani pe un post care a necesitat studii superioare.
 • Toti membrii trebuie sa aiba o experienta relevanta de conducere / administrare in domeniul public sau privat.
 • în cazul consiliilor de administraţie al căror număr de membri se încadrează în prevederile Art. 28 alin.(4) al Legii 111/2016, nu poate fi mai mult de 1 membru din rândul funcţionarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice;
 • în mod obligatoriu, în selecţia candidaţilor se va avea în vedere evitarea situaţiilor de conflict de interese sau incompatibilităţi.
 • majoritatea membrilor consiliului de administraţie este formată din administratori neexecutivi şi independenţi, în sensul art. 138 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăşi 4 ani;
 • o persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator în societăţi sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României;
 • membrii consiliului de administraţie sunt persoane fizice sau juridice, cu experienţă în activitatea de administrare/management a unor întreprinderi publice sau a unor societăţi comerciale profitabile;
 • selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei;
 • candidaţii care vor fi selectaţi pentru a fi înscrişi pe lista scurtă vor fi ulterior înştiinţaţi să depună o Declaraţie de intenţie realizată conform prevederilor HG 722/2016 si in concordanta cu Scrisoarea de aşteptări.

Candidatul care aplica pentru un post de Membru in Consiliul de Administratie al Societatii ELECTROCENTRALE GRUP S.A trebuie sa se asigure ca poate îndeplini cu succes rolul pentru care candidează. In cadrul unei societăți pe acțiuni Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor. Consiliul de administrație are competente de bază stabilite de lege si de Actul Constitutiv al companiei,

Conditiile generale minime obligatorii care vor fi indeplinite de membrii Consiliului sunt urmatoarele:

 1. Studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent
 2. Experienta profesionala relevanta si adecvata functiei pentru care candideaza de minim 5 ani pe un post care a necesitat studii superioare.
 3. Experienta relevanta de conducere / administrare in domeniul public sau privat.
 4. Cunoasterea limbii romane (scris si vorbit) si cetatenia romana sau cetatenia altor state UE, cu conditia sa aiba domiciliul in Romania;
 5. Capacitatea deplina de exercitiu;
 6. Stare de sanatate corespunzatoare functiei pentru care candideaza;
 7. Nu au cazier judiciar;
 8. Nu au cazier fiscal;
 9. Sa nu se afle in conflict de interese care sa il/o faca incompatibil/a cu exercitarea functiei de Membru in Consiliul de Administratie al Societatii ELECTROCENTRALE GRUP S.A
 10. să nu fie destituit/ă dintr-o funcţie publică sau să nu-i fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

 • copia actului de identitate;
 • copia diplomelor de studii;
 • curriculum vitae
 • cazierul judiciar / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 1;
 • cazier fiscal / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 2;
 • adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 3;
 • Declaraţie pe proprie răspundere privind statutul de independent conform formular nr. 4;
 • Declaratie ca informatiile cuprinse in dosarul de candidatura corespund situatiei reale a candidatului conform formular nr.5
 • Declaraţie pe proprie răspundere privind calitatea de membru în consilii de administraţie ale întreprinderilor publice, altele decât cel în care urmează a fi numit conform formular nr. 6;
 • Declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare şi selecţie conform formular nr. 7;
 • Declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţia unui conflict de interese conform formular nr. 8;
 • Declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională conform formular nr. 9.

*Candidaţii incluşi pe lista scurtă urmează să-şi completeze dosarul de candidatură cu cazierul judiciar, cazierul fiscal şi adeverinţă medicală, în cazul în care acestea nu au fost depuse la data depunerii dosarului.

Documentele necesare în procesul de recrutare / selecţie şi formularele de declaraţii se regăsesc pe pagina de internet a ELECTROCENTRALE GRUP SA ( www.electrocentralegrup.ro ) si pe pagina expertului independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS ( www.foxmanagement.ro )

Dosarul de candidatură se va depune până la data de 30.07.2018, ora 10.00 pe suport hartie, in plic inchis si sigilat, pe care se va mentiona ” Candidatura pentru funcţia de membru în Consiliul de Administraţie al ELECTROCENTRALE GRUP S.A” , precum numele şi prenumele şi domiciliul candidatului, la sediul societatii Electrocentrale Grup S.A., Bd. Lacul Tei Nr. 1-3, Sector 2, Bucuresti si in format electronic pe adresa [email protected] si [email protected]. In subiectul mesajului va fi mentionat “Candidatura pentru funcţia de membru în Consiliul de Administraţie al ELECTROCENTRALE GRUP S.A” precum si numele candidatului.

Candidaturile depuse după data şi ora menţionată nu vor fi luate în considerare.

Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor şi care se regăsesc pe lista scurtă, vor fi evaluaţi în cadrul interviului, ora şi locul desfăşurării acestuia urmând a le fi comunicata personal printr-o comunicare scrisa.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul ELECTROCENTRALE GRUP S.A , Bd. Lacul Tei Nr. 1-3, Sector 2, Bucuresti si pe adresa de mail a societatii, [email protected] si la telefon 0799.35.85.82

Alte articole

Ooni Koda
© Copyright 2023 BaniSiAfaceri

Web Design by Dow Media | Gazduire Web by SpeedHost.ro