ANUNȚ privind recrutarea și selecția candidaților în vederea ocupării postului de Contabil Sef al S.C. APAREGIO GORJ S.A.

29 noiembrie 2021

SC APAREGIO GORJ SA, prin Comitetul de Nominalizare și Remunerare, anunţă demararea procedurii legale de selecție a candidaților în vederea ocupării postului de Contabil șef al SC APAREGIO GORJ SA, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanţa  corporativă a întreprinderilor publice, aprobată modificată și completată prin Legea 111/2016, cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, ale Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi ale Actului Constitutiv al S.C. APAREGIO GORJ  S.A.

Procedura de recrutare și selecție se va desfășura cu respectarea dreptului la libera competiție, echitate și egalitate de șanse, nediscriminare, transparență, tratament egal și asumarea răspunderii.

 1. Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie pentru postul de ,,Contabil șef” al APAREGIO GORJ SA sunt:
  1. Evaluarea prealabilă a dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă.
  2. Evaluare declarație de intenție a candidaţilor care alcătuiesc lista scurtă.
  3. Evaluarea finală /Interviul candidaţilor selectaţi în lista scurtă.
 2. Criteriile de evaluare / selecție finală a candidaților pentru postul de ,,Contabil șef” al APAREGIO GORJ SA sunt:
  1. Dosarul de candidatură.
  2. Declaraţia de intenţie a candidatului.
  3. Interviul.
 3. Pot candida pentru postul de ,,Contabil șef” al APAREGIO GORJ SA, persoanele care îndeplinesc următoarele:

I Criterii minime obligatorii:
1. Vârsta minima reglementată de prevederile legale;
2. Cetățenie română sau cetățenie a altor state membre a Uniunii Europene, cu condiția să aibă domiciliul în România;
3. Studii superioare de lungă durată în domeniul economic, atestate prin diplomă de licență sau echivalent;

Pentru sistemul de studii Bologna, studiile vor fi confirmate de diploma de master.

In cazul ȋn care candidații au absolvit instituții de ȋnvatământ ȋn străinătate,  acestia vor face dovada recunoașterii diplomelor respective de către statul roman;
4. Vechime în muncă în specialitatea studiilor de minim 10 ani;
5. Experiență relevantă în funcții de conducere / coordonare  Direcții / Departamente  economice, minim 1 an;

 1. Cunoașterea legislației specifice în domeniul serviciilor de alimentare cu apa și de canalizare: Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice și Legea 241/2006 a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare; modificată și completată de Legea nr. 224/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 241 /2006 a serviciului de alimentare cu apă și canalizare, cu modificările și completările ulterioare și cunoaşterea legislaţiei privind societăţile comerciale şi a ordonanţei privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (Legea nr. 31/1990, O.U.G. nr. 109/2011);
  7. Stare de sănătate corespunzătoare exercitării funcției de ,,Contabil șef”, atestată pe baza adeverinței medicale;
  8. Nu au înscrieri în cazierul judiciar;
  9. Nu au înscrieri în cazierul fiscal;
  10. Nu se află în una din situațiile de conflict de interese sau incompatibilităţi, aşa cum sunt acestea definite de legislaţia în vigoare din Romania (Formular 3);
  11. Să nu fie incapabil, potrivit legii, ori să fi fost condamnat pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată, cu modificările și completările ulterioare; si nu a suferit o condamnare pentru vreo infracţiune legată de conduita profesională (Formular 4);
 2. Criterii care constituie un avantaj:
  1. Experienţă relevantă în cadrul persoanelor juridice de drept public sau de drept privat din domeniul de activitate sau similar postului pentru care candidează;
  2. Competențe de management, etică și integritate, gândire strategica, planificare, organizare și capacitatea de a lua decizii;
  3. Studii postuniversitare, cursuri de specializare/ perfectionare , atestate prin diplomă/certificat de absolvire;
  4. Întreprinderea în care a deținut poziția similară , direcție / department economice, a înregistrat profit minim 3 ani din ultimii 5.
 3. Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:
 4. OPIS dosar concurs- (Formular nr. 1)
  2. Curriculum Vitae (model european conform HG nr. 1021/2004) ;
  3. Copie act identitate; copia certificatului de căsătorie sau a altor acte, doar în cazul în care numele de pe actele depuse este diferit de cel de pe actul de identitate;
  4. Copie documente care atestă educația și pregătirea profesională;
  5. Copie carnet de muncă ,extras Revisal sau adeverință, după caz, care atestă vechimea în muncă în specialitatea studiilor
 5. Adeverință medicală din care rezultă capacitatea deplină de exercițiu;
  7. Cazierul judiciar;
  8. Cazierul fiscal:
  9. Declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare şi selecţie conform Formular nr. 2;
  10. Declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţia unui conflict de interese sau incompatibilităţi conform Formular nr. 3;
  11. Declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011/L.111/2016 sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională conform Formular nr. 4.

Formularele se regăsesc pe pagina de internet a APAREGIO GORJ S.A. www.aparegio.ro.

 1. E. Depunerea candidaturii
  Candidaturile şi documentele solicitate prin prezentul anunţ ,vor fi depuse până cel târziu în data de 31 decembrie 2021 ora 13,00, pe suport de hârtie, în plic închis şi sigilat, pe care se va menţiona: „Procedura de recrutare pentru postul de Contabil  Sef al S.C. APAREGIO GORJ SA / Nume şi prenume, domiciliu candidat”, la sediul APAREGIO GORJ SA din Strada Tineretului nr.8, etaj 2, Târgu Jiu, judetul Gorj.

 Nedepunerea,  în termenul indicat, a tuturor documentelor în forma și modurile solicitate, atrage după sine excluderea din procedura de selecție.

Plicurile ajunse după data şi ora menţionată nu vor fi luate în considerare.

Dosarele de candidatură depuse în termen formează împreună lista lungă, care are caracter confidenţial şi nu va fi publicată.

Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor şi care se regăsesc pe lista scurtă, vor fi informați, în scris, despre modalitatea de depunere a declarației de intenție, (întocmită în baza elementelor din Scrisoarea de așteptări și a informațiilor publice legate de activitatea societății, prin care candidații își prezintă viziunea sau programul privind dezvoltarea APAREGIO GORJ SA), conform prevederilor din Hotărârea nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, în termen de 15 zile de la stabilirea listei scurte.

Selecţia finală a candidaţilor aflaţi în lista scurtă se face pe baza de interviu, ora şi locul desfăşurării acestuia urmând a fi anunţate ulterior.

Alte articole

Ooni Koda
© Copyright 2024 BaniSiAfaceri

Web Design by Dow Media | Gazduire Web by SpeedHost.ro